Aldersbestemmelse etter Rb sr-metoden av dypbergarter i den sørlige del av Bindalsmassivet, Nord-Trøndelag og Nordland.

Senere kartlegging i den sydøstlige del av Bindalsmassivet har vist at tonalitten og den finkornete granodioritten er syntektoniske intrusjoner. Ganger av finkornet granodioritt har gitt isokronaldere på 503 +-23 Ma for tonalitten og 526 +- 10 Ma for granodioritten, forklart som instrusjonsalderen. Av de to aldrene ansees granodiorittens for å være den mest pålitelige. Begge bergartene viser lave initial 87Sr/86Sr forhold, hvilket tyder på en mantelopprinnelse med meget lite skorpeinnblanding. Dannelsesalderen hos disse syntektoniske granittoidene, sen kambrisk til tidlig ordovicisk, er i god overensstemmelse med tidsberegningen til den tidligere kaledonske finnmarkiske orogene hendelse påvist flere andre steder i de scandinaviske kaledonider. De mere usikre aldersdateringer er kvartsmonzodioritt, porfyrgranitt, middelskornet granodioritt og trondhjemitt tyder på at også disse bergartene er av omtrent samme alder som de overfor nevnte.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.036
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport