Aldersbestemmelse av mylonitter etter Rb-Sr metoden fra den basale skyvesonen til Kalakdekkekomplekset, Børselv, Finnmark.

I Rb-Sr totalbergartsdatering av mylonitter fra bunnen av Kalakdekkekomplekset nær Børselv, Finnmark, har en påvist to adskilte isokronaldere. En av prøve- seriene, SR2, har gitt en isokronalder på ca. 480-475 Ma. En annen serie, SR1, med store prøver, ble saget i små, tynne heller. Disse subserier, bestående av 6 prøver hver, har gitt to separate isokronlinjer, med aldere av 385 og 360 Ma Denne tynn-helle datering tyder på en resetting av Rb-Sr systemene på en lokal skala. Resultatene gir støtte til en orogenisk utviklingmodell for Kalakdekket under den kaledonske fjellkjededannelsen som medfører to adskilte tektono- metamorfe episoder, i dette tilfelle med skyvnings-relaterte mylonitt dannelse båd i tidlig-ordovicisk og i tidlig/midt-devonsk tid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.166
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark