Aktsomhetskart jord- og flomskred: Metodeutvikling og landsdekkende modellering

Denne tekniske rapporten beskriver metoden som ble utviklet for å utarbeide aktsomhetskart for jordskred og små og mellomstore flomskred i Norge. Rapporten oppsummerer metodeutviklingen, beskriver basisdataene, de utførte kalibreringene os selve resultatene samt kontrollen av datamodellen som er basert på feltarbeid og hendelsesanalyser. Jord- og flomskredprosesser forekommer over hele Norge, og utgjør en betydelig fare for bebodde områder og transportårer. Jordskred, flomskred og relaterte skredprosesser kan forekomme i ulike terrengtyper, forutsatt at nok løsmasser er tilgjengelig, skrånigsvinkelen er bratt nok og topografien tilsier mulighet for periodevis høy vanntilførsel og økt porevanntrykk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.019
Page number:
72
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Aktsomhetskart jord-flomskred
Project nr:
332600