Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo, delprosjekt 10, 13 og 14; gravemasser samt disponeringsløsninger

Som en del av prosjektet "Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo" er det gjort en evaluering av dagens disponeringsløsninger for rene og forurensede gravemasser i Oslo/Akershus samt en estimering av fremtidige mengder gravemasser. I tillegg er det gjort en vurdering av hvorvidt Oslo/Akershus trenger et byjordsdeponi. Det finnes flere måter å beregne mengden gravemasser, men ingen av dem gir et absolutt svar. Det er i et estimat her tatt utgangspunkt i sluttrapporter for byggeprosjekter. Disse gir en indikasjon på at det flyttes på ca 34 600 tonn forurenset masse per år. Av forurenset masse er omtrent 34% levert til Feiring Bruk, 25% til Nett Grinda, 20% til NOAH på Langøya, 10% til Lindum ressurs og gjenvinning i Drammen, 6% til Grønmo i Oslo samt 5% til diverse pukkverk. I disse tallene er ikke store utbyggingsprosjekter som Bjørvika tatt med, pga. at de ikke er sluttrapportert enda. Faktiske tall for fire mottak utgjør 1,2 mill tonn. Trolig vii det genereres mer forurenset masse fremover når godkjente reguleringsplaner med planlagt utbygging tas i betraktning. Det er også skjedd en økning i antallet godkjenning av tiltaksplaner for forurenset grunn, så forurenset grunn fanges trolig opp bedre nå enn for noen år siden. Det genereres ca 250 000 tonn rene masser per år. Over 90% av rene masser gjenvinnes, på egen eiendom eller gjennom diverse pukkverk. Det anbefales at utbyggere i størst mulig grad gjenvinner rene masser lokalt. Ettersom mengden forurenset masse trolig økes i fremtiden i tillegg til at Grønmo avfallsdeponi stengte i løpet av 2009, er det behov for et eget byjordsdeponi i Oslo/Akershus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.043
Page number:
11 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo
Project nr:
310501
Fylke:
Akershus Oslo