Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Selbu og Tydal kommune. Grunnlag for arealplanlegging

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommunestartet et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus-og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. I Selbu kommune er det registrert 34 sand- og grusforekomster hvorav 24 er volumberegnet til totalt å inneholde 40 mill.m3. Det utnyttbare volumet er beregnet til å være ca. 18mill.m3. Dette er nok naturgrus til å dekke kommunenes behov i overskuelig framtid. Av total 28 registrerte forekomster i Tydal kommune r 19 volumberegnet til å inneholde 15 mill.m3 sand og grus. De utnyttbare mengdene er beregnet til ca. 8mill.m3, som er tilstrekkelig for å dekke kommunens behov i lang tid framover. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som ressurser i dagens, og i en framtidig, forsyning av byggeråstoff. I Selbu kommune er to grusforekomster klassifisert som meget viktige, mens fem er vurdert til å være viktige. I Tydal kommune er en grusforekomster og to steintipper er vurdert som meget viktige, mens åtte grusforekomster er klassifisert til å være viktige. De øvrige registrerte forekomstene synes ikke å være interessante for bruk til veg- og betongformål i dagens situasjon. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som omrpder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For mindre viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om omdisponering av disse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.075
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport