Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Rennbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune (1999-2002) foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidige forsyningskilder til byggetekniske formål. Dette for å gi planleggerne bedre grunnlag for å forvalte disse ressursene for framtida. I Rennebu kommune er det 10 mill. m3 sand og grus som er utnyttbart til beg- og betongformål. Klassifiseringen er basert på massenes kvalitet, beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene. 3 sand- og grusforekomster er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 7 Gunnes, 22 Berkåkmoen og 27 Gisna. 7 grusforekomster og 3 pukkforekomster er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. De meget viktige og viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 19 mill. m3 sand og grus fordelt på 34 forekomster. Det er 33 massetak i 26 av disse forekomstene, av disse er 2 i drift, 10 drives sporadisk og de resterende er nedlagt. Berggrunnen i området består i hovedsak av svake bergarter noe som også gjenspeiler seg i løsmassene med høyt innhold av svake bergarter i grusfraksjonen og mye glimmer og skiferkorn i sandfraksjonen. Best kvalitet finnes i elveørene og elveslettene langs Orkla hvor vanntransporten har slitt ned de svakeste partiklene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.061
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport