Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Meldal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune (1999-2002)foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidige forsyningskilder til byggetekniske formål. dette for å gi planleggerne bedre grunnlag for å forvalte disse ressursene for framtida. I Meldal kommune er det 42 mill. m3 sand og grus som er utnyttbart til veg- og betongformål. Klassifiseringen er basert på massenes kvalitet, beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene. 2 sand- og grusforekomster og 2 steinbrudd er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 15 Raudtjørnmoen, 22 Mobakken, 502 Koltjønna og 506 Halsetåsen-Svinsås. 13 sand- og grusforekomster og en pukkforekomst er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. De meget viktige og viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområdet for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 88 mill. m3 sand og grus fordelt på 44 forekomster. det er 31 massetak i 26 av disse forekomstene, av disse er 2 i drift, 12 drives sporadisk og de resterende er nedlagt. Berggrunnen i området består i hovedsak av svake bergarter noe som også gjenspeiler seg i løsmassene med høyt innhold av svake bergarter i grusfraksjonen og mye glimmer i skiferkorn i sandfraksjonen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.060
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport