Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Hitra og Frøya kommune. Grunnlag for arealplanlegging

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Hitra og Frøya kommune har lite sand og grus og vil alltid være avhengig av import av disse råstoffene. Mulighetene mht. å dekke behovet for byggeråstofferr ligger i å utnytte berggrunnen av knusing av fast fjell. Kvaliteten på steinmaterialene er til dels gode og mer en tilstrekkelig i forhold til kravene på det lokale vegnettet. I Hitra kommune er en pukkforekomst og en steintipp klassifisert som meget viktige og fem pukkforekomster er vurdert som viktige. I Frøya kommune er en pukkforekomst klassifisert som meget viktig og en forekomst er klassifisert som viktig. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.079
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport