Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Hemne kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidig forsyningskilder til byggtekniske formål. I Hemne kommune er det beregnet å være 6,2 mill. kubikkmeter sand og grus som er utnyttbare til veg- og betongformål. Klassifiseringen av forekomstene er basert på massenes kvalitet, volum, beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene. En sand- og grusforekomst, 21 Svanem øst, er klassifisert som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 10 sand- og grusforekomster og 2 pukkforekomster er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. Meget viktige og viktige forekomster bør reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 37 sand- og grusforekomster hvorav 22 til sammen er beregnet til å inneholde 10,6 mill. m3. Innen disse forekomstene er det registrert 26 massetak, 2 i drift, 10 i sporadisk drift og 14 nedlagt. Det er registrert 10 pukkforekomster. Av disse er 3 brudd hvorav ett er i sporadisk drift og 2 nedlagt. 5 er mulige framtidige uttaksområder og 2 er typelokaliteter hvor analysene representerer bergartene i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.032
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport