Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Åfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomsten samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. I Åfjord kommune er det registrert 21 sand- og grusforekomster og 11 pukkforekomster. Av pukkforekomstene er 3 steinbrudd for produksjon av pukk. Ett av disse er nedlagt, merns to er i sporadisk drift. Seks av forekomstene er mulige uttaksområde for pukk og de to siste er prøvelokaliteter for bergartene i området. I sand og grusforekomstene er det til sammen 30 massetak. Dette er for en stor del mindre uttak som har dekket et lokalt behov for masse. I dag blir det sporadisk tatt ut masser fra 12 massetak, mens de øvrige 18 er nedlagt. Både sprøtt bergartsmateriale og dominans av sand gjør at de fleste forekomstene ikke er særlig godt egnet for bruk på hovedvegnettet. I dag er Skora steinbrudd den viktigste forekomsten i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ved produksjon av forskjellige fraksjoner med mobilt knuseverk, dekkes behovet for masse til de fleste formål fra denne forekomsten. Gjennom kommuneplanens arealdel er det viktig at de beste forekomstene blir sikret som områder for råstoffutvinning, slik at tilgangen til slike byggeråstoffer opprettholdes for framtida.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.051
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport