Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging.

NGU gjennomfører i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Agdenes har små reserver av sand og grus og vil alltid være avhengig av import av disse råstoffene. mulightene mht. å dekke behovet for byggeråstoffer ligger i å utnytte berggrunnen ved knusing av fast fjell. Kvaliteten på steinmaterialene er middels gode, men tilstrekkelig i forhold til kravene på det lokale vegnettet og annen anvendelse som byggeråstoff. I kommunen er 504 Agdenes pukkverk og grusforekomsten 3 Ingdalen klassifisert som viktige. De viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.080
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport