3D visualisering av geologiske data, et metodestudium med eksempler fra Gaupne i Sogn og Fjordaene og Målselvdalen i Troms.

Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av Målselvdalføret i Troms er bearbeidet og visualisert i 3D ved hjelp av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er terrengmodeller som er basert på digitale, økonomiske kartdata. Georefererte innskaddede flyfotos er drapert på en av modellene. Rapporten beskriver kort hvordan de enkelte datasett tilrettelegges for 3D visualisering i ArcScene og hvordan modellene kan bringes videre til visualisering for eksempel på Internettet. Oppbygging av geologiske 3D-modeller gjør data oversiktlige og muliggjør at disse kan vurderes samlet. Det gjelder for eksempel data om fjellets beliggenhet i et dalføre, både der det ligger i terrengoverflaten og der det dekkes av løsmasser. Det gjelder også analyse av den interne oppbygging av elve- og deltaavsetninger, av grunnvannspeilet og av beliggenheten av finkornede hav- og fjordavsetninger under grovere materiale. Terrengmodellene drapert av kvartærgeologiske kart og/eller flyfoto gir videre en god oversikt over områdets generelle geologiske oppbygging. Anvendelse av den skisserte visualisering skal dog veies opp mot den tid det tar å tilrettelegge data. Videre bearbeidning av modellene og forbedrede programvarer vil med tiden øke mulighetene for naturalistiske fremstillinger og anvendelse av 3D-modeller ved bearbeidning og formidling av data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.029
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
3D kartlegging av fjord- og dalfyllinger
Project nr:
294300