2D resistivitetsmålinger ved Brubakken, Melhus sentrum og Skjerdingstad i Melhus kommune, Sør-Trøndelag: Data og tolkninger

Rapporten inneholder data fra 2D resistivitetsundersøkelser og grunnboringer fra tre områder i Melhus kommune: Brubakken i nord, Melhus sentrum og Skjerdingstad i sør. Data er samlet inn for å få en mer helhetlig forståelse av løsmasseoppbyggingen ved disse lokalitetene. I tillegg er data tolket mht. avsetningenes grunnvanns- og grunnvarmepotensial, samt hvilke områder som kan ha stabilitetsproblemer på grunn av potensielle kvikkleireforekomster. Der geotekniske data er tilgjengelige, har disse blitt sammenlignet med de geofysiske dataene. Tolkningen av 2D resistivitetsprofiler, grunnboringer og feltobservasjoner ved Brubakken viser at utvasket marin leire ligger over og under grove masser. Deler av leirlaget på toppen er skredmasser, som ligger over elveavsetninger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.022
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
KARMA 3D; Forprosjekt 3D kartlegging og karakterisering av løsmasser og grunnvann
Project nr:
351800