NGU Thematic issue

The publication series NGU Thematic Issue is a communication channel for NGU's activities that complements NGU's report series. NGU Thematic Issue includes both brochures, statistics, map descriptions, popularized books and publications. The series started in 2019.

ISSN 2535-7042 (printed edition)
ISSN 2535-7050 (online edition)

Creative Commons-lisens
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Forside rapport om geologiske ressurser i Trøndelag
Trøndelags geologi gir uante grønne muligheter. Du leser sannsynligvis dette på en mobiltelefon, en bærbar PC eller et nettbrett. Visste du at skjermene, batteriene og teknologien på disse digitale flatene krever metaller og mineraler som i dag klassifiseres som kritiske for det grønne skiftet? Videre lurer du kanskje på hva det har å gjøre med geologien i Trøndelag? Geologi utgjør det fysiske grunnlaget vi står, går, bygger og bor på. Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av geologiske ressurser.
Samfunnet har et økende behov for mineralressurser, både ved utbygging av infrastruktur og ved overgangen til et grønnere samfunn. Vi trenger et faktabasert kunnskapsgrunnlag for å sikre en god og bærekraftig forvaltning av geologiske ressurser. Rapporten belyser ressurssituasjonen for grus og pukk i Trøndelag. Den viser hvor byggeråstoffene er produsert, hvor de er transportert og hva de er brukt til. Miljøkostnader ved transport og levetid for massetak er også beregnet og framstilt.
Denne turboka tar deg med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da enorme breer finslipte landskapet og beredte grunnen for de første menneskene. Geologien i disse fjellene er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen. Boka inneholder geologiske kart i målestokk 1:50 000 og beskrivelser langs turistforeningens stier.
The development of a green economy will, like all the major changes in history, require more use of mineral resources.
I likhet med alle store skifter gjennom historien vil også det grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer.