December 10th 2015

Sentersamarbeid om mineralressursar


Lagleiar og forskar Henrik Schiellerup under åpninga av det nye senteret.
Eit nytt forskingssenter etablert av NGU og NTNU skal samordna forsking og utvikling som er knytt til mineral og bergarter, som samfunnet treng.

- Institutt for Geologi og Bergteknikk ved NTNU og Noregs geologiske undersøking har lenge hatt eit felles ønske om å styrkja samarbeidet. No har vi gått saman om å stifte Centre for Advanced Mineral and Ore Characterization (CAMOC), fortel Henrik Schiellerup på Laget for mineralressursar.

Senteret vart nyleg opna av administrerande direktør Morten Smelror ved NGU og instituttleiar Mai Britt Mørk ved NTNU med eit seminar om laboratorium og mineralkarakteriseringsverktøy ved dei to institusjonane.

- Fokus er retta mot forsking og utvikling innanfor mineralførekomstar og mineralkarakterisering. Samarbeidet har mellom anna som mål å styrkje det lokale vitskaplege nettverket, fortel Henrik Schiellerup.

I tillegg handlar det om å etablera eit samarbeid om innkjøp, utnytting og utviding av institusjonane sine laboratorietilbod, auke tyngda i felles søknader, og dessutan å betre samarbeidet rundt oppgåver og rettleiing av studentar.