Kvartærgeologiske undersøkelser med henblikk på kartlegging av sand og grusforekomster.

NGU-RAPPORT
|
1336/9B
|
Forfattere
Neeb, Peer-R.
|
Utgivelsesår
1976
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Summary
NGU har gjennomført undersøkelse av løsmasseforekomstene i Storfjord kommune, med beliggenhet, mektighet og kvalitet. - Bakgrunnen for undersøkelsen var ønske om etablering av betongfabrikk, og for bruk i arealplanlegging i kommunen. Også Statens Vegvesen er interessert i undersøkelsen. - Rapporten bygger på tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og laboratoriearbeid. - Løsmasseforekomstene viser jevnt over å ha forholdsvis gode tekniske egenskaper og mektigheter som rettferdiggjør drift i større skala. Ved oppstarting bør det prøvetas spesielt for de formål massen er tiltenkt.
Kommune
STORFJORD
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket