December 14th 2020

Geologisk mangfold inn i ny veileder


Hva assosierer du med dette? Turister har kanskje en annen interesse av Trolltunga enn geologer... Foto: Terje Solbakk
Miljødirektoratet har lansert en ny veileder, som skal sikre at det tas hensyn til klima og miljø når en plan eller et tiltak er under arbeid. Geologisk mangfold har også fått sin plass i veilederen.

- En stor seier for geologi på land. Nå blir dette viktige fagfeltet tatt inn i byggesaker gjennom denne veilederen, sier forsker Tine Larsen Angvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Konsekvensutredning

Når noen ønsker å ta i bruk nye arealer, må utbyggeren vurdere hvilke konsekvenser arbeidet kan få for klima og miljø.

- En konsekvensutredning (KU) er et viktig grunnlag for å ta gode beslutninger om fremtidig bruk av arealer. Nå, 10 år etter at naturmangfoldsloven trådte i kraft, skal også geologien vurderes. Geologi er nemlig en viktig kilde til variasjon i naturen, forklarer Larsen Angvik. 

Konsekvensutredninger gir nødvendig kunnskap for politiske beslutninger. Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet tas i kommunene. Tilstrekkelig kunnskap om klima og miljø er avgjørende for at kommunene skal ta miljøhensyn i sine beslutninger.  

Verdi og påvirkning

Forskrift om konsekvensutredninger bidrar til å ta vare på naturverdier, og følger opp regjeringens politikk for forvaltning av naturmangfold i Norge.  

Den nye veilederen forklarer hvordan forskrift om konsekvensutredninger skal brukes, og presenterer en ny metode for å utrede miljøkonsekvenser:

Hvilke verdier finnes det i området der planen eller tiltaket er tenkt gjennomført? Hvordan vil planen eller tiltaket påvirke området, og hvilke konsekvenser gir dette? Hvordan skal ulike alternativer for å gjennomføre tiltaket eller planen vurderes? 

Geotoper og geosteder

I samråd med Miljødirektoratet har NGU etablert metoder for å verdisette geologisk mangfold langs to akser: Geologi som kilde til variasjon i naturen, en såkalt geotopverdi, og geologi utvalgt som geologisk arv, en geostedverdi.

Tine Larsen Angvik understreker at dette er resultatet av flere års arbeid lagt ned av mange ved NGU i samarbeid med andre, blant annet Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sveriges geologiska undersökning (SGU),