November 4th 2020

Setningsskader og urban hydrogeologi


Vannet i Hovinbekken i Oslo frem i dagen igjen. Foto: Helen K. French
Krav om lokal infiltrasjon i urbane strøk, ofte med leirholdig grunn, kan være utfordrende. Samtidig kan byggeprosjekter og grunnvannssenkning kan føre til langsiktige poretrykksendringer og setningsskadeproblematikk. Dette var tema for IAHs høstmøte 15.oktober

Klimaendringer og fortetting fører til større risiko for overflateavrenning og flom. Lokal overvannsdisponering (LOD) med grønne tak, regnbed og infiltrasjon på grøntarealer har vært blant tiltakene for å redusere risiko for flom. Feltmålinger kan i større grad gjøres i felt både i forkant av et tiltak (f.eks. infiltrasjonsmålinger) og i etterkant, Guri Venvik viste eksempler på hvordan dette har blitt gjort i Nederland.

Metoder for å kartlegge grunnforhold med geofysiske metoder ble presentert med eksempler fra Danmark, Peter Thomsen og Trondheim Inger-Lise Solberg, som også snakket om database over grunnforhold. Ingelöv Eriksson, Carsten Hauser, Kevin Tuttle og Helene Stav viste mange interessante eksempler på setningsskader i Osloområdet og hvordan man kan bruke modeller til å beregne mulige konsekvenser av endrede hydrogeologiske forhold.

Etter mange interessante foredrag med gode spørsmål fra de 44 deltagerne, ble dagen avsluttet med gruppediskusjoner i 'breakout rooms' i Zoom, der vi tok opp kommunikasjonsutfordringer mellom hydrogeologer og geoteknikere. Ulik terminologi kan føre til misforståelser og hydrogeologer blir ofte blir koblet inn for sent i planprosessen. Kompleksiteten i undergrunnen og dermed usikkerheten i grunnvannsdynamikken kan være utfordrende å formidle til oppdragsgivere. Svært forenklede modeller og liten forståelse for systemet kan vær mer overbevisende, men dessverre ofte være helt feil. Vi hydrogeologer må bli flinkere til å være aktive i media og ta et ansvar for folkeopplysning.

Følgende tema ble presentert:

Forfatter: Helen K. French