June 11th 2020

Bevilgning for nytt fartøy til NGU


Dette er 35 år gamle FF "Seisma", nå blir den erstattet. Foto: Reidulv Bøe
NGU blir tilført 60 millioner kroner til et nytt forskningsfartøy. Det er klart etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i finanskomiteen på Stortinget.

- Dette er svært gledelig for NGU, som har ventet i mange år på muligheten til å få et nytt fartøy som kan erstatte vårt gamle FF «Seisma». En ny båt blir et løft for maringeologisk kartlegging i kyst- og fjordområder, noe som i sin tur vil komme både næringsliv og forvaltning til gode, sier direktør May Britt Myhr ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Det var et flertall i finanskomiteen, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, som sørget for et nytt kartleggingsfartøy til NGU. Etter alt å dømme blir det bevilget 10 millioner kroner i år, og 50 millioner kroner når byggingen av fartøyet tar til.

Bedre fasiliteter

- NGU har i flere år arbeidet for å få et nytt, mer moderne og litt større fartøy enn FF «Seisma», forklarer forsker og leder for Laget for maringeologi ved NGU, Reidulv Bøe.

- Vår gamle båt er fra 1985, og har vært et fantastisk arbeidsredskap for NGU, men er både slitt og trang å arbeide i, sier han. - «Seisma» har operert på kysten fra svenskegrensen til Grense Jakobselv, noe også det nye fartøyet vil gjøre, og har bidratt til stor verdiskapning gjennom forskningsprosjekter, kartleggingsprosjekter og samarbeid med en lang rekke institusjoner og etater.

Det nye fartøyet, som det gamle, skal brukes til kartlegging av sjøbunnen i trange farvann på kysten. Båten blir 20 meter lang og seks meter bred, og om bord blir det bedre plass for et mannskap på tre, pluss besøkende i en gjestelugar ved behov.

- Vi får for eksempel et mye større arbeidsdekk, plass til to vinsjer, en større kran, et større arbeidsrom, bedre plass på broen, et våtlaboratorium for behandling av prøver og et digitalt posisjoneringssystem, sier Bøe.

Toppmoderne utstyr

Bevilgningen vil også sørge for at NGU nå kan skaffe til veie nytt, toppmoderne vitenskapelig utstyr, blant annet multistråleekkolodd, sedimentekkolodd, videorigg for filming helt ned i de dypeste fjordene, nye prøvetakere for prøvetaking av bunnsedimentene, og seismikkutstyr for kartlegging av sedimenttykkelser og sedimenttyper på havbunnen. Fartøyet blir stort nok til også å kunne operere små undervannsforkoster som for eksempel ROV og AUV, og et gravimeter for geofysisk kartlegging ved behov.

Av bevilgningen på til sammen 60 millioner kroner, er det planlagt at cirka halvparten går til selve fartøyet, mens resten går til investering i nytt vitenskapelig utstyr. NGU lover også å vurdere hybriddrift under detaljplanleggingen, som tar til i løpet av kort tid.

- Vi anslår at et nytt fartøy vil få en brukstid på om lag 40 år, sier en svært fornøyd lagleder.

Stortinget skal ta sin endelige avgjørelse og vedta revidert nasjonalbudsjett 19. juni.