March 9th 2020

Kartlegger helt inn til fjæresteinene


NGUs forskningsfartøy "Seisma" blir sentral i kartleggingen av kystsonen. Foto: Gudmund Løvø
Kursen er satt. Arbeidet med å etablere et nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» i tre pilotområder langs norskekysten er i gang.

Av Anne Jørgensen, Kartverket

Samarbeidspartnerne Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet markerte oppstarten av satsingen sammen med brukere på NGU-dagen i Trondheim i februar.

Bedre forvaltning av marine ressurser

– Kartlegging er viktig.Den ekstra satsingen på marin kartlegging i kystsonen, som starter i år, får nytte på mange samfunnsområder. Det sa avdelingsdirektør Solveig Brekke Fjeldheim i Nærings- og fiskeridepartementet, da hun åpnet arrangementet i Trondheim.

Nye marine grunnkart skal sørge for bedre kunnskapsbasert bruk og forvaltning av kystsonen, og stedfeste sårbar og verdifull natur. Regjeringen bevilget i høst 13,8 millioner kroner til oppstart i de tre pilotområdene Troms (Kvænangen og Skjervøy), Rogaland (Stavanger) og Nordre Sunnmøre.

Kartverket, NGU og HI har på lengre sikt en ambisjon om å kartlegge og sammenstille data, samt formidle data og tjenester, for hele den norske kystsonen. Dette skal gå helt inn til fjæresteinene; et område på 100.000 kvadratkilometer.

Effektivt for kommunen

Kommuner langs kysten kan allerede bekrefte behovet.  Mona Gilstad, prosjektleder i Herøy kommune har ledet et pilotarbeid på Søre Sunnmøre. Hun har mange eksempler på hvordan marine grunnkart gir mer effektive planprosesser og er nyttig for kommunene. Med marine grunnkart i kystsonen kan kommunen eksempelvis planlegge hummerområder, få oversikt over alt fra matfisklokaliteter til marine kulturminner.

– Med marine grunnkart kan vi få se hva som er under havoverflaten. Nå kan vi planlegge for framtiden, sier Gilstad.

Godt verktøy for havbruk og fiske

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark er opptatt av at marine grunnkart i kystsonen er et godt verktøy for å få kunnskap om hvilke områder som egner seg for havbruksproduksjon og fiske.

Marine grunnkart er et godt verktøy for å få kunnskap om hvilke områder som egner seg for havbruksproduksjon og fiske, mener Geir Ove Ystmark (i midten) fra Sjømat Norge, her sammen med Jan Høst (t.v.), Norges Geologiske Undersøkelse og Njål Tengs-Hagir, Kartverket. Foto: Anne Jørgensen
Marine grunnkart er et godt verktøy for å få kunnskap om hvilke områder som egner seg for havbruksproduksjon og fiske, mener Geir Ove Ystmark (i midten) fra Sjømat Norge, her sammen med Jan Høst (t.v.), Norges geologiske undersøkelse og Njål Tengs-Hagir, Kartverket. Foto: Anne Jørgensen

– Vi trenger å øke produksjon av sjømat i Norge. Det er viktig for klima og det er viktig for den globale mattilførselen og det er viktig for norsk økonomi at vi har en vekst i både fangstbasert næring og i havbruktsnæringenene – og da er de marine grunnkartene et viktig virkemiddel, sier Ystmark.

Reduserer konfliktnivået

Et av målene med å etablere marine grunnkart i kystsonen er også å bidra til å redusere konfliktnivået i pilotområdene i forbindelse med arealbruk. 

– Med marine grunnkart kan du kartlegge områder som er mindre egnet for sjømat, som er egnet for andre interesser og overlappende interesser. Det at vi reduserer konfliktnivået er alle tjent med- også vi i sjømatnæringen, sier Ystmark.

Spleiselag over tre år

Satsingen på Marine grunnkart i kystsonen er et spleiselag hvor også samferdsels-, klima- og miljøsektoren bidrar. I tillegg er kommuner og fylkeskommuner i pilotområdene med og delfinansierer. Investeringene i pilotområdene har en total kostnadsramme på tilsammen 84,6 millioner kroner over tre år. Kartverket er prosjektleder for hele pilotprosjektet og er også teamleder for arbeidet i pilotområdet Stavanger, mens NGU er teamleder for arbeidet i Nordre Sunnmøre og HI er teamleder for Troms.

– Vi starter nå kartlegging av pilotområdene med eksisterende metoder og tar i bruk nye metoder når det er hensiktsmessig, sier prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Prosjektteamet i Kartverket, NGU og HI skal levere et beslutningsgrunnlag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2021 for å kunne vurdere og eventuelt starte opp et nasjonalt program fra 2023. Njål Tengs-Hagir i Kartverket leder delprosjektet for det nasjonale programmet.

Mona Gilstad i Herøy kommune på Søre Sunnmøre har gode erfaringer med bruk av marine grunnkart. Foto: Anne Jørgensen
Mona Gilstad i Herøy kommune på Søre Sunnmøre har gode erfaringer med bruk av marine grunnkart. Foto: Anne Jørgensen

Produkter som skal lages i pilotområdene

  • Dybdedata og terrengmodeller
  • Bunnreflektivitet (backscatter)
  • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
  • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
  • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
  • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
  • Sårbare og verdifulle habitater
  • Klasser av forvaltningsprioritert natur
  • Modeller for strøm, bølger, saltholdighet og temperatur