June 13th 2019

100.000 hol i bakken


Brønnar brukast til både varme og vassforsyning. Foto: IBE
Brønn nummer 100.000 er registrert i Noreg. Jubilanten er ein 81 meter djup fjellbrønn, som er bora for vassforsyning til eit privat hushald i Vestfold.

Noreg er perforert med borehol til vatn og varme. Nyleg vart brønn nummer 100.000 publisert i den lovpålagde nasjonale grunnvassdatabasen GRANADA.

Stor interesse

- Etter at brønnborarane vart digitale, har me sett ei kraftig auke i innrapporteringa, fortel prosjektleiar Marianne Engdal ved Noregs geologiske undersøking (NGU). – Den nye registreringsløysinga «Brønnreg», som òg kan brukast frå mobiltelefonen, gjer det svært enkelt å senda inn naudsynt informasjon til oss.

Kart av brønn.
Brønn nummer 100.000 vart registrert på denne eigedommen i Vestfold.

Engdal påpeikar samstundes at den auka aktiviteten òg har ført til større interesse for NGUs karttenester og for grunnleggjande kunnskap om bergartar, hjå norske borefirma. – Me har framleis eit etterslep i registreringane, men alle piler peikar oppover, seier ho.

Kostnadseffektivt

Brønn nummer 100.000 vart bora i Tufte ved Horten i Vestfold. Brønnen er bora for privat vassforsyning og har ein kapasitet i vassinnslag på 1500 liter per time. Her er det to meter ned til fjellet, og brønnen har ei totaldjupn på 81 meter.  

- Den sterke auken i rapporteringa, både i tall og kvalitet, har redusert produksjonskostnadane og ført til auka kostnadseffektivitet, både hjå oss ved NGU og i bransjen, påpeikar forskar Hans de Beer ved NGU.

Han har dei siste par åra leia eit utviklingsarbeid som mellom anna har sett på vinstane som kan hentast ut ved å samla og gjera kunnskap om undergrunnen betre tilgjengeleg for alle.

Statistikksøyler som viser stor økning i registeringer av brønner.
Den nye løysinga for brønnregistrering har hatt ei eksplosiv utvikling sidan den vart lansert for vel eitt år sidan.