February 21st 2019

Marine kart samla på ein stad


Frå ein og same stad kan du no navigera deg inn i dei omfattande maringeologiske karta frå NGU.
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.

- Me har arbeidd ein god del med dette, og produktet har vorte veldig bra. Me har gruppert og systematisert karta, og dei har vorte lette å finna fram til, seier forskar Reidulv Bøe, leiar ved Laget for maringeologi ved NGU.

Ryddige kart

Kartinnsynet har fått ei moderne og brukarvennleg utforming, som fungerer både på PC/Mac og mobile einingar med berøringsskjermar. Målgruppa er forvalting, næringsliv og forsking, i tillegg til den interesserte allmugen.

- Nokre av karta har tidlegare vore tilgjengelege på nettsidene til Mareano-programmet, der dei framleis skal visast saman med alle Mareanos produkt. No har me likevel fått desse karta og fleire andre kart inn på ngu.no i same innpakking som resten av NGUs temakart. Eg synest dette har vorte ryddige kart, som viser alt det me arbeider med, seier Reidulv Bøe.

- Arbeidet har vore samansett av fleire del-leveransar, fortel senioringeniør Bjørn Ove Grøtan ved Laget for geomatikk og IT. - Ved sida av at me har laga det nye kartinnsynet, har me ordna med nedlastingsløysingar for brukarane og òg lagt inn vising av data frå europeiske kartportalar.

Nye data på veg

Kartvisinga oppdaterast kontinuerleg med kart over nye område og nye maringeologiske kartprodukt.

I 2018 vart NGUs kartkatalog oppdatert med maringeologiske kart, som no òg visast i det marine kartinnsynet. Desse PDF-karta er òg registrert i litteraturdatabasen og publisert på ngu.no. Nye kart vert gjevne ut kontinuerleg.

Ei rekkje medarbeidarar ved NGU har arbeidd med løysninga; mellom andre Alexandra Jarna, Sverre Iversen, Bjørn Ove Grøtan, Aave Lepland, Reidulv Bøe og Odd Harald Selboskar.