Må bli enda sterkere på kartlegging

NGU må videreføre sin faglighet, kvalitet og relevans som leverandør av geologiske data. Samtidig må NGU i større grad konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene.
Norges nasjonalfjell Stetind er brukt som illustrasjon til evalueringsrapporten om NGU.

Det er hovedkonklusjonen i sluttrapporten etter evalueringen av Norges geologiske undersøkelse (NGU), som er gjennomført av Oxford Research.

Evalueringen viser blant annet at NGU har et sterkt faglig miljø som verdsettes høyt blant institusjonens mange brukere og samarbeidspartnere, og at NGU har stor faglig tyngde som leverer produkter og tjenester som er nyttige.

Fokus på kartlegging

- Dette er i tråd med signaler jeg har mottatt om NGU. Likevel er det hyggelig å se. Det er også slik at brukerne vil ha mer, og vi utfordres også til å nå ut til flere kommuner, sier direktør May Britt Myhr ved NGU.

Evalueringen peker samtidig på at det bør bli sterkere fokus på NGUs kjerneområder, spesielt kartlegging. Videre pekes det på at ledelsen må ta større ansvar for strategiutvikling og prioriteringer.

- Dette er viktige innspill til vår strategiprosess, som vi nå er godt forberedt til å starte, sier Myhr.

Sterkere styring

Bilde av rapporten som bruker Stetind som illustrasjon.Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) blir i rapporten også utfordret på tydeligere styringssignaler. Det innebærer blant annet at det må klargjøres hva som er NGUs kjerneaktivitet og viktigste målgrupper; og at målformuleringene utvikles slik at de er velegnet til å vurdere om NGU utvikler seg i ønsket retning.

- Dette er et område NFD tydelig har uttrykt forbedringsønsker på, både for egen del og for NGUs del. Dette fremkom allerede på min første dag på NGU i fjor høst. Departementet og NGU vil arbeide med slike forbedringer. Det vil naturlig inngå i en overordnet del av NGUs strategiprosess, understreker May Britt Myhr.

I rapporten heter det at det ligger et større potensial i samarbeid på tvers av fag- og avdelingsgrenser, som også kan komme brukerne til gode. Rapporten anbefaler derfor at NGU blir organisert slik at det blir lavest mulige barrierer for samarbeid på tvers i organisasjonen.

Oppdrag fra departementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen understreker på sin side at evalueringen er et godt grunnlag for å videreutvikle NGU i tråd med samfunnets behov for geologisk kartlegging og kunnskap. - NGU er en organisasjon med stor faglig tyngde som leverer produkter og tjenester som er nyttige for en rekke ulike brukere.

Oxford Research gjennomførte evalueringen i fjor høst. Selskapet gjennomgikk både den driftsmessige og organisatoriske effektiviteten til NGU på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.