Geologisk arv på kart

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap.

Geologisk mangfold er også vår geologiske arv. Steder som i kraft av å vise geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.

NGU har utviklet en karttjeneste om geologisk arv. Karttjenesten viser en oversikt over geologiske lokaliteter som er interessante for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante naturdokumenter om geologisk arv.

Materialet er i hovedsak basert på utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen «Landsoversikt over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner.

Materialet er dårlig kvalitetssikret. En del er av eldre årgang, og det er faglige mangler i materialet. Blant annet er det ganske få berggrunnsgeologiske lokaliteter.Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding på informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges inn. Det jobbes med å få på plass et system for viktighetsvurdering, til bruk i offentlig planlegging. Ambisjonen er å utvikle basen til et relevant beslutningsverktøy for miljøforvaltning, og til en idébank for skole og naturinteresserte over viktige og spektakulære geologiske naturdokumenter.

Se kart over geologisk arv

Vi er takknemlige for dine kommentarer. Både til steder som allerede er omtalt i karttjenesten og til nye steder som burde ha vært der. Vi vet at det er en del feil og mangler i databasen, og tekst og polygoner kan bli oppdatert og endret. Lykke til med dypdykk i databasen. Vi ser fram til å høre dine forslag til endringer.