April 16th 2015

Nye havbunnskart langs Finnmarkskysten


Utsnitt fra havområdet utenfor Varangerhalvøya. Blå farger: finkornige sedimenter, gule farger: sedimenter dominert av sand, oransje farger: sedimenter dominert av grus, mørk rosa: grus, stein og blokk, lys rosa: berggrunn med et tynt sedimentdekke.
Nye geologiske tolkninger over havbunnen utenfor Finnmark er nå tilgjengelige på kart. Kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker hele kyststrekningen fra Lofoten til Varangerfjorden.

De siste fem årene har MAREANO gjennomført mange kartleggingstokt utenfor kysten av Finnmark. Flere kart er utgitt tidligere, men nå dekker et sammenhengende kart hele kyststrekningen fra Lofoten til Varangerfjorden, nesten helt inntil de ytterste skjær. Utvidelsene gjelder temakartet Bunnsedimenter (kornstørrelse), men liknende oppdateringer til flere tematiske kart kommer i løpet av første halvår 2015.

Store variasjoner

Det nye sammensydde kartet viser at det er store variasjoner i bunntype fra område til område. De mest finkornige sedimentene finnes i Djuprenna utenfor Nordkinn og lengst øst i Varangerfjorden langs delelinjen mot Russland i Barentshavet. Inn mot kysten blir sedimentene først mer sandholdige, og deretter mer grusholdige.

På den undersjøiske delen av strandflaten, som er det lavtliggende, kuperte landskapet en finner mange steder i kystsonen, dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokk. Dette gjenspeiler at havbunnen langs kysten er sterkt påvirket av strøm og bølger, som vasker bort de fineste kornstørrelsene.

Spor etter istid

Sammensetningen av løsmassene på havbunnen gjenspeiler også de sedimentære prosessene som opprinnelig avsatte løsmasser i kystsonen. Isbreene fraktet med seg sedimenter av alle kornstørrelser, og disse ble blandet sammen og avsatt som bunnmorene under isbreene. Slike sedimenter dekker store deler av havbunnen utenfor strandflaten. Enkelte steder ble det avsatt mer grovkornede sedimenter (stein, blokk og grus) i morenerygger, mens mer finkornige sedimenter ble avsatt foran isbreene da de trakk seg tilbake. 

Relaterte prosjekter

MAREANO
MAREANO maps the bathymetry, seafloor conditions, biodiversity, geodiversity and sedimentary contamination along the Norwegian coast and sea areas.