March 5th 2018

Skryt til MAREANO-programmet


Undersøkelsen viser at det er bred enighet om at produktene fra MAREANO bør komme flest mulig aktører til gode.
MAREANO fungerer godt for sine viktigste brukere. Produktene oppleves som relevante, brukervennlige og tilgjengelige, framgår det i en brukerevaluering av kartleggingsprogrammet.

Det er analyseselskapet Oxford Research som har gjennomført undersøkelsen av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen.

- I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære formål. Nytten av produktene er stor, særlig i arbeidet med forvaltningsplaner, men også i forskningssammenheng. Produktene oppleves som relevante og presise, og er stort sett tilpasset de viktigste brukernes behov, heter det i brukeevalueringen.

Det er særlig kartproduktene, samt rapporter og til dels analysedata, som brukes av mange. Også dybdekart og biologiske produkter blir brukt av flere aktører, etterfulgt av produkter innenfor geologi og menneskelig påvirkning av havbunnen.

Offentlig forvaltning

Signe Nåmdal.

MAREANO-programmets viktigste brukere er offentlig forvaltning; departementene og til dels de underliggende etatene. I tillegg framstår forskningsaktører og programmets egne datafangere - Havforskningsinstituttet, NGU og Kartverket - som viktige brukere av programmet.

- Kunnskapsgrunnlaget fra MAREANO er viktig for de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene. Gode kvalitetssikrede data er grunnleggende for både bruk og vern, sier leder av programgruppen i MAREANO, avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Nåmdal peker på at Norge nå har etablert en modell for kartlegging som også andre kystnasjoner, som arbeider med blå vekst, kan ta i bruk hele eller deler av.

- Vi setter av betydelige midler til havbunnskartlegging. Til sammen er det brukt én milliard kroner på MAREANO, og vi arbeider stadig med å forbedre programmets nytte for brukerne, sier hun.

Flere brukergrupper

Rapporten fra Oxford Research peker også på det som defineres som utfordringer i MAREANO-programmet: I dag er produktene i begrenset grad tilgengelige eller relevante for sekundærbrukerne eller andre mulige brukerne.

Blant de som er intervjuet i undersøkelsen er det bred enighet om at produktene bør komme flest mulig aktører til gode, men olje- og gassindustrien, fiskerinæringen og andre aktører ser flere barrierer for å bruke produktene.

- For å kunne utvide bruken til disse gruppene, må det gjøres justeringer i både  innsamlingsmetodikken og i de formatene produktene leveres. Det er allerede påbegynt et arbeid med å få installert MAREANO-datasett i fiskeflåten, heter det.

Tydelig avklaring

Flere sentrale brukere har også påpekt at kartløsningen kan bli mer brukervennlig. - Dagens fremstilling av kart på nettsiden til MAREANO bidrar ikke til å utløse det fulle potensialet som ligger i å kombinere ulike kartlag. Det handler til dels om å organisere kartproduktene på en mer oversiktlig måte, men også om å finne bedre løsninger for å bruke flere kart sammen, heter det i evalueringen.

Oxford Research anbefaler blant annet at programmet må gjøre en tydelig avklaring av hvilke aktører som skal inngå i den primære brukergruppen, og om det skal brukes ressurser på produksjon og tilrettelegging for aktører utenfor denne gruppen.

- Programmet må også ta en gjennomgang av hvilke krav som skal stilles til produktene for primærgruppen, slik at produktene har høyest mulig relevans, kvalitet, tilgjengelighet og brukervennlighet, fastslår analyseselskapet.

Lederen i MAREANO-programmets styringsgruppe, Johan Williams, mottar brukerevalueringen av prosjektleder Stine Meltvik i Oxford Research.

Relaterte prosjekter

MAREANO
MAREANO maps the bathymetry, seafloor conditions, biodiversity, geodiversity and sedimentary contamination along the Norwegian coast and sea areas.