Økt eksport av grus og pukk

Økende internasjonal etterspørsel etter byggeråstoffer og skjerpede kvalitetskrav på kontinentet, kan gjøre Norge til en enda viktigere leverandør av grus og pukk til Europa enn tidligere.
Foto: Norsk Stein AS
Tabell som viser hva som er eksportert av grus og pukk i 2018.
Eksport av mineraler fra Norge i 2018. Pukk og grus har
høyest omsetningsverdi. Kilde: SSB og produsenter.
Samlet eksportverdi for alle mineraler og bergarter i 2018 
var på nær fem milliarder kroner.

Av forsker Peer-Richard Neeb

Knust fjell - pukk - til veier, betong- og offshoreindustrien i Europa, er de viktigste eksportproduktene fra mineralindustrien.

I Europa er det et stort og økende behov for pukk og grus til bygge- og anleggsformål. I 2018 ble det eksportert byggeråstoffer fra Norge for 1,6 milliarder kroner.

Fra 2006 har eksporten av pukk økt betydelig. Eksporten av knust fjell fra forskjellige bergarter til veier og betongindustrien i Europa, er det viktigste råstoffet fra mineralindustrien. I flere land i Europa er det for lite tilgjengelige byggeråstoffer av god kvalitet til veg- og betongformål. Noe av dette behovet kan dekkes av eksport fra kystnære pukkverk i Norge. De viktigste mottakerlandene er Tyskland, Danmark, Nederland, England, Polen, Russland og Baltikum.

Muligheten for å etablere nye pukkverk langs norskekysten med eksport for øyet, kan også være til stede under gitte forutsetninger. Flere norske bedrifter vurderer nye forekomster langs kysten. Tyskland, Danmark, Nederland og England har til sammen et årlig forbruk på omlag 300 millioner tonn pukk.

Rapport: Kystnær kartlegging av bergarter som ressurs for byggeråstoffer i Norge og eksport til Europa (2019)

Nye områder

I tillegg til ordinær eksport, leveres det også pukk til offshorevirksomhet på norsk og utenlandsk sokkel, samt til nye områder for vindturbinparker til havs, hvor det vil være behov for store mengder pukk på havbunnen.

Jakten på kystnære og lett tilgjengelige forekomster bør fortsette etterhvert som berggrunnen blir bedre kartlagt. Store volum av kvalitetsstein ligger langs en kystlinje som er gjennomskåret av lett tilgjengelige og dype isfrie fjorder med gode havneforhold for utskipning.

Store pukkverk

Et stort pukkverk vil kreve store investeringer og flere år med planlegging fram til drift. NGU har i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og industrien kartlagt flere mulige egnede områder langs kystlinjen fra Vest-Agder til Troms. Midt-Norge og Nord-Norge er tatt med i forslaget for å dekke mulighetene for eventuelle pukkleveranser offshore og kanskje til den amerikanske østkysten.

Nærmere 30 prosent av den norske pukkproduksjonen gikk i 2018 som eksport til kontinentet og til offshorevirksomhet utenfor fastlandet. Eksporten startet i 1962 med prøvelaster til England og Tyskland fra Egersund kommune i Rogaland. Fra 1964 var det to produsenter med eksport fra Rogaland, og i 1982 utgjorde eksporten 500.000 tonn til en verdi av cirka 15 millioner kroner. I 2018 var eksporten 27,5 millioner tonn pukk til en verdi av 1,6 milliarder kroner, ifølge Direktoratet for mineralforvaltning og Statistisk sentralbyrå.

Stort forbruk

30 store pukkverk og ni grustak i Sør-Norge og noen steder i Nord-Norge står bak eksporten. Norsk Stein Jelsa i Rogaland er det største steinbruddet i Europa med cirka 280 ansatte, og med en årlig produksjon på 10-12 millioner tonn, som i all hovedsak går til Europa.

Produksjon og eksport i tonn av grus og pukk 1975 - 2018, kilde NGU og DMF.
Produksjon og eksport i tonn av grus og pukk fra 1975 til 2018. Kilde: NGU og DMF. Eksport er tatt fra SSB og produsenter, og er derfor høyere enn DMFs tall.
Eksport av grus og pukk fra Norge målt i millioner tonn i 2018.
Berggrunnskart over Norge med viktige kystnære pukk- og grusforekomster med uttak som eksporterer årlig eller sporadisk. Kilde: SSB og produsenter