January 15th 2008

Geologiske severdigheter i Neiden

Finnes det interessante bergarter og mineraler i Neiden i Sør-Varanger som er lett tilgjengelige for folk på tur?

Området er kanskje ikke så spektakulært rent geologisk i norsk sammenheng, men det har mange steder fine og instruktive bergarter.

I geologisk sammenheng er Neiden-området først og fremst kjent for Neidengranitten. Det er et ca. 300 km2 stort granittkompleks med alder på ca. 2500 millioner år. Granittkomplekset har sannsynligvis form omtrent som en sopp i vertikalsnitt. Granittsmelten har kommet opp langs en sprekk med retning SØ ¿ NV og har så bredt seg utover på et litt høyere nivå i jordskorpa. Granitten er derved blitt "magmatisk differensiert" (sonert) i tre deler med en ytre smal granodiorittisk randsone og innenfor denne en bredere sone av øyegranitt. Innerst finner vi et område med sammensetning lik gjennomsnittet av de to ytre sonene og som derved representerer utgangssmelten før denne ble splittet opp i den granodiorittiske og den granittiske delen (vanskelig å forklare det på en lettere måte). Neidengranitten ligger i et stort gneisområde med enda eldre gneiser av ulik type og opphav.

Granodioritten kan blant annet sees i veiskjæringer langs E-6 på toppen av høgda mellom innerenden av Munkefjord og selve Neiden. På toppen av høgda er det anlagt et lite gryteformet steinbrudd midt i granodiorittsonen på vestsiden av veien. Granodioritten er en massiv, granulær (likekornet) middelskornet bergart med lys grålige feltspater (både plagioklas og mikroklin), lys kvarts og med svarte korn av biotitt (glimmer).

Øyegranitten kan observeres i veiskjæringene fra der granodioritten slutter og videre nedover bakkene ned til innerenden av Munkefjorden (ved Munkebakken) og videre utover Munkefjorden på dennes østside omtrent til Vegnes. Øyegranitten er en foliert (=stripet) bergart med et tydelig rosaskjær fra feltspat som ofte er utviklet som øyne, derfor betegnelsen øyegranitt. Øynene kan være dannet av en eneste stor mikroklin-krystall eller av et aggregat av kvarts og mikroklin.

Flere steder langs den nevnte veistrekning på E-6 mellom Munkefjord og Neiden skjærer mørke diabasganger gjennom øyegranitten.

Av spesielle fenomener må nevnes opptreden av gjennomsettende årer på noen få cm bredde av kvarts med litt flusspat i granitten. Kvartsen er glassklar til melkehvit mens flusspaten er tydelig lilla. Av og til ledsages disse av kobberkis (gullaktig kobbersulfid) og molybdenglans (metallglinsende, flakformet, bløtt molybdensulfid). Kvartsen på disse årene opptrer dels som fine krystaller sammen med litt flusspat som har vokst ut fra veggen i små hulrom (=druser) i kvartsgangene. Krystallene er ikke store, men fint utviklede.

Ellers opptrer det hyppig sterkt rødlige omvandlingssoner innenfor Neidengranitten (både granodioritten og øyegranitten), soner som skyldes rødfarging av plagioklasen. Disse sonene er også som regel ledsaget av en karakteristisk grønn epidot som gjerne opptrer som belegg på sprekkeflater.

Utenom Neidengranitten fins en fin og instruktiv høy og lang veiskjæring langs mellomriksveien til Finland (Näätemää), ca. 3 ¿ 4 km for Neiden (dvs. Skoltefoss-krysset). Dette er en lokalitet med båndede gneiser av omtrent samme type som i Bjørnevatn, men det er ikke tegn til forekomster av jernmalm i denne veiskjæringen. Lenger syd fins det derimot enkelte små jernmalmforekomster innenfor gneisene, forekomster på opptil noen få meters bredde.