January 23rd 2008

Bruk av stein i asfalt og betong

Hvordan finner man ut om stein har kvalitet som holder til bruk i asfalt eller betong?

Dette finnes det stoff om på NGUs nettsider under tema Georessurser/Sand, grus og pukk: Krav til byggeråstoffer

I Statens vegvesen håndbok 018 - Vegbygging, også kalt Vegnormalen, finnes oversikt over hvilke kvalitetskrav som gjelder ved bygging av veger, inkludert krav til vegdekker.

Det finnes flere konsulentfirma som kan utføre laboratorietester på kvaliteten av steinmaterialer. Kontakt eventuelt NGU for mer informasjon.