October 21st 2011

Ny rapport om store fjellskred

På oppdrag fra seks ulike departementer har Jan Høst ved Norges geologiske undersøkelse, i samarbeid med andre fagetater, utarbeidet en rapport om store fjellskred i Norge.
ITALIA: Fjellskredet fra Zandilafjellet i italienske Lombardia, fotografert i 2005 etter opprydding, sikring og skogplanting. 40 millioner kubikkmeter masse raste ut i juli 1987.

Det er spesialrådgiver Jan Høst ved NGU som har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten. Her omtales blant annet fjellskredfaren i Norge i dag, og hvordan andre land har organisert sitt arbeid mot slike naturskader.

Rapporten inneholder også vurderinger av kartleggings-, overvåkings- og tiltaksbehov knyttet til store fjellskred i Norge.

Stort samarbeid
- Rapporten blir et viktig grunnlag for det tverrdepartementale samarbeidet som pågår for å vurdere en bedre koordinering av statens innsats når det gjelder skred, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Departementet skal også bruke rapporten for å kunne ta stilling til behovet for statlig engasjement på dette området,

Åkneset i Stranda
I rapporten vises det også til at Åkneset i Stranda kommune er blant de fjellskredobjektene i Vest-Europa med mest omfattende skadepotensiale.

Det er bakgrunnen for at Landbruks- og matdepartementet ved Statens naturskadefond over en treårsperiode har gitt tilsagn til Åknes-prosjektet om statlig tilskudd til undersøkelser og tiltak på over 54 millioner kroner.

Ytterligere 10 millioner kroner til prosjektet er foreslått i statsbudsjettet for 2007.

Hele rapporten her