March 18th 2010

Forsvaret har skadet små områder

Forsvarets aktivitet i Troms har hatt stor innvirkning på naturen, men bare i svært begrensede områder, viser en ny undersøkelse.
KJØRESPOR: Typiske skader av kjørespor i Setermoen skytefelt i Troms. ©Foto: Terje H. Bargel.

- Skadene kan betraktes som lokale og er ikke av stor betydning for det biologiske mangfoldet innenfor det samlede undersøkelsesområdet, fastslår Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Kjøring gir skader
De siste tre siste årene har NINA, sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norut IT, sett på hvilke langtidsvirkninger Forsvarets virksomhet i Troms har hatt på naturmiljøet.

Både kjøring og posisjonering med belte- og hjulgående kjøretøy i sårbare områder sliter ned terrenget og kan føre til store langtidsskader på naturen, men problemet er begrenset, fastslår forskerne.

Myr mest skadet
Biologer og geologer har kartlagt og dokumentert totalomfanget av skadene og "frikjenner" langt på veg Forsvaret for naturødeleggelser: Undersøkelsene viser at myrarealene er relativt mest skadet, mens fjell og skog er mindre påvirket.

- Totalt utgjør de ødelagte, skadde og influerte områdene cirka 70 kvadratkilometer av totalarealet på 9380 kvadratkilometer, skriver NINA på sine hjemmesider.

Reparerer godt
Virkningen av infrastruktur og barmarkskjøring på biologisk mangfold er moderat i hovedskytefeltene. I de små skyte- og øvingsfeltene og nærøvingsfelter er det store variasjoner, fra små effekter i Ramnes, til større effekter på Elvegårdsmoen.

Undersøkelsene viser også at re-vegeteringstiltakene som Forsvaret har gjennomført, har hatt god effekt på rehabilitering av kjøresporene.

Sårbarhetskart
Rapporten som er utarbeidet, fastslår at det viktigste forebyggende tiltaket er å flytte virksomhet bort fra de mest sårbare områdene. Forskerne peker også på at det blir viktig for Forsvaret å bruke detaljerte sårbarhetskart med inntegnet informasjon om biologisk mangfold og sårbare områder når øvingsvirksomheten planlegges.

Arbeidet i Troms er gjort på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Les mer:
Norsk Institutt for Naturforskning
NINA Rapport 49

Kontaktpersoner:
NINA: Forsker Karl-Otto Jacobsen,
e-post: karl.o.jacobsen@nina.no,
tlf.: 77 775 04 10. mob.: 99 63 84 30
NGU: Forsker Rolv Dahl,
e-post: rolv.dahl@ngu.no,
tlf.: 73 90 43 08, mob.: 91 38 77 84