March 18th 2010

Press på grus- og pukkressursene

Trondheimsområdet er helt avhengig av sine egne, lokale steinuttak av pukk til veger og byggeformål. Samtidig har byen knapt med sand- og grusreserver.
KNUST FJELL: Store uttak av pukk sikrer godt råstoff til bygge- og anleggsbransjen. (Foto: Rolv Dahl)

Mesteparten av natursanden blir nå innført fra nabokommunene Melhus og Klæbu.

10,2 tonn hver
- Dersom ressursene skal vare lengst mulig, må kommunen legge langsiktige planer, påpeker programleder for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), Peer-Richard Neeb.

- Både Trondheim og Sør-Trøndelag fylke må forvalte sine viktige, lokale stein- og sandressurser på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Samtidig må de sørge for tilgang og miljøtiltak som gjør forvaltningen bærekraftig, sier Neeb.

Bedrifter og foretak i Trondheims-området og i resten av Sør-Trøndelag bruker mer sand, grus og pukk enn gjennomsnittet her i landet. Forbruket ligger på hele 10,2 tonn pr. innbygger, viser ressursregnskapet for forekomstene i fylket.

Store masseuttak  
NGU har utarbeidet regnskapet, samt en oversikt over alle grus- og pukkforekomstene i fylket, på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Her framkommer det blant annet at det i 2002 ble tatt ut 1,2 millioner tonn sand og grus i Sør-Trøndelag. Melhus er størst, men også Oppdal, Klæbu, Snillfjord, Røros og Trondheim har betydelige uttak. Samlet står disse seks kommunene for 85 prosent av det totale uttaket av sand og grus i fylket.

Samtidig ble det produsert 1,7 millioner tonn pukk - eller knust fjell. Størst produksjon har Trondheim, fulgt av Hitra, Ørland og Osen.

Store nasjonale verdier
Gjennomsnittsforbruket i Norge er på 8,5 tonn pr. innbygger. Hele produksjonen av sand, grus og pukk her i landet omfattet i 2003 i alt 50 millioner tonn til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

- Dette representerer store nasjonale verdier. Det er derfor viktig at ressursene forvaltes på en slik måte at man også i framtida er sikret tilgang på masser av god nok kvalitet, understreker Neeb.

Sand, grus og pukk er ikke-fornybare ressurser som først og fremst brukes til veg- og betongformål, samt som fyllmasse ved anleggsarbeid. Små mengder sand, grus og pukk går til spesielle formål i annen industri. I de siste årene er det blitt mer vanlig å resirkulere både veg- og betongmasser, gjerne iblandet nytt steinmateriale.

Avhengig av naboer
Peer-Richard Neeb mener at regionale og nasjonalt viktige ressurser i kystsonen og rundt de største byene, må forvaltes over kommune- og fylkesgrensene. Trondheim kommune er helt avhengig av natursand blant annet til betongformål fra Melhus og Klæbu kommuner.

- Det bør derfor utarbeides en strategi for å sikre råstoff til bygge- og anleggsbransjen, spesielt i pressområdet rundt Trondheim, sier Neeb.

Rapporter:

Kontaktperson ved NGU:
Programleder Peer-Richard Neeb,
tlf.: 73 90 41 62, mob.: 97 14 32 60,
e-post: peer.neeb@ngu.no