March 18th 2010

Først med ferdig marint faktakart

Fakta om miljøet under havoverflaten - og det som påvirker dette miljøet - er samlet på ett kart. Det nye marine kartet rundt øya Jøa i Nord-Trøndelag er det første i sitt slag her i landet.
Her er et lite utsnitt av kartet rundt Jøa. Fiskeområdene her er svært detaljert framstilt. Klikk på bildet og du får se hele kartet. (Kartet er tilrettelagt av Sissel Holien, Nord-Trøndelag fylkeskommune)
Kari Helene B. Andresen i samtale med Fiskeridirektør Peter Gullestad under årets fiskerimesse i Trondheim. (Foto: Jørn Ekrem)
- Vi har hittil hatt dårlig kunnskap om sjøen. Kystområdene våre er dårligere kartlagt enn planeten Mars. Nå tar vi noen gode steg videre, vi tar så å si flyfoto av havbunnen, sier Kari Helene Bachke Andresen.

Hun leier kontor ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er medarbeider i Hasut-prosjektet, som har samordnet den tverrfaglige havbunnskartleggingen i dette området.

Kystområde i Fosnes
Det nye marine ressurs- og miljøkartet dekker kystområdet rundt Jøa i Fosnes kommune, og er spesielt på flere vis:

- Her har både miljø- og fiskeriforvaltningen, kommunene, fylkeskommunene, havbruksnæringen og fiskerinæringen gått sammen om å bedre kunnskapsgrunnlaget for alle med interesser i kyst- og sjøområdene. Alle partene har bidratt positivt med sin kunnskap og samtidig endt opp med ny innsikt, skryter Andresen.

Resultatene viser blant annet en klar sammenheng mellom bunntyper og fiskeslag. Ett av funnene forteller at man kan finne mye sei i et spesielt område over en morenerygg som er avsatt på havbunnen under siste istid. Her er passasjen trangere, strømmen sterkere og partiklene som seien beiter på løfter seg høyere i vannsøylen.

Informasjon fra fiskerne
- De gode resultatene skyldes blant annet at fiskerne har gitt detaljert informasjon om fiskeplasser og fisketyper, opplyser Andresen.

- I tillegg har Fiskeridirektoratet Region Trøndelag gjort en stor innsats med å systematisere data i samarbeid med fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag, forteller hun.

Samtidig har forskere ved NGU kartlagt sedimenttyper, terrengformasjoner, korallrev og vegetasjon.

- Samlet sett får det nye kartet en direkte betydning for forvaltningen av kystområdet rundt Jøa. Kartet blir også et godt redskap når for eksempel oppdrettsanlegg skal plasseres eller fiskeriene reguleres. Kartet gjør det lettere å plassere riktig anlegg på rett sted, forteller Kari Helene Bachke Andresen.

Mal for videre arbeid
I utgangspunktet er all informasjon i kartet tilgjengelig også på Internett, men ikke alle detaljer om fiskeslag og fiskeplasser er lagt ut. - Det er først og fremst for forvaltningen at denne informasjonen nå samles, sier Andresen.

Forsker Oddvar Longva ved NGU mener at dette kartet danner en mal for hvordan man kan gå videre men kartlegging i større sammenheng, både langs kysten og på sokkelen.

Noe av arbeidet har også gitt ekstra uttelling: Fosnes kommune er nå den første kommunen her i landet som har kartlagt marint biologisk mangfold. Det har skjedd i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og betyr at kartet også blir et viktig innspill i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder.

Her er nemlig alle landets kystkommuner pålagt å utarbeide egne kart over nettopp marint biologisk mangfold.

Kontaktpersoner:
Prosjektmedarbeider Kari Helene B. Andresen, tlf.: 73 90 43 07
e-post: kari.andresen@ngu.no
Forsker Oddvar Longva, tlf.: 73 90 41 04
e-post: oddvar.longva@ngu.no

Se mer:
Infovideo om kartlegging av havbunnen

Les mer:
forskning.no: Kartlegger havbunnen for havbruk
ngu.no: Unike databilder av kystsonen
ngu.no: Nytt sjøbunnskart styrker kystforvaltningen
Dette er Hasut