March 18th 2010

Nytt sjøbunnskart styrker kystforvaltningen

Et nytt sjøbunnskart for Nord-Trøndelag kan styrke planlegging og forvaltning av kystsonen. I høst kartlegger NGUs forskningsfartøy Seisma områder utenfor Flatanger og Fosnes i Nord-Trøndelag.
Kartet viser undersøkelsesområdene for FF Seisma i 2003.

- Resultatene har hittil vært svært lovende, sier forsker og programleder Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Tidligere i høst ble et nytt, kostbart måleinstrument tatt i bruk og testet i Trondheimsfjorden. De første kartleggingene startet ved Utvorda i Flatanger tidlig i september. Også områdene rundt Jøa og deler av Namsfjorden er allerede undersøkt. Kartleggingen skjer i samarbeid mellom NGU og organisasjonen Havbruk, areal, samordning og utvikling i Trøndelag (HASUT).

Kartleggingen kan blant annet bidra til å forvalte fiskeressursene bedre og samtidig finne egnede områder for utvikling av havbruksnæringen. 

To typer data
Selve måleutstyret rager nærmere fire meter over havoverflaten hvor et smalt rør er spent loddrett fast til skipssiden på Seisma. I enden av røret sitter en interferometrisk sonar - en slags kombinasjon av et multistråle ekkolodd og en sidesøkende sonar - som senkes ned i sjøen.

Forsker Oddvar Longva leder toktene med Seisma utenfor kysten av Nord-Trøndelag.

- Slik kan vi i en og samme operasjon få to typer data. Vi får dybdedata ned til 100 meter med høyoppløselige bilder av havbunnens beskaffenhet. Det gjør at vi kan karakterisere både bunntyper, former og prosesser på sjøbunnen. Samtidig kan vi gå helt opp i strandsonen ved hjelp av "sidesynet", sier Thorsnes. 

Egnet for havbruk
I oktober skal NGU-forsker Oddvar Longva og hans kolleger Ole Christensen og Oddbjørn Totland legge ut på et nytt tokt til de samme områdene i Nord-Trøndelag. Nå skal enkeltområder undersøkes nærmere, både ved hjelp av bunnprøver og undervannskamera.

 

Det lange måleinstrumentet er spent fast langs siden av FF Seisma.

Målet er å karakterisere havbunnen grundig, og å bedømme hvordan slik informasjon kan knyttes til fiskeområder, gyte- og oppvekstområder og områder egnet for havbruk. I tillegg kan det være aktuelt å undersøke mulige korallrev på havbunnen. Dette er av spesiell interesse for Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning (DN), som sammen med en del pilotkommuner har satt i gang kartlegging av biologisk mangfold i kystsonen. 

Fakta om Seisma