March 18th 2010

På vei mot forurensningsfri gasskraft

Nøkkelen til forurensningsfrie gasskraftverk ligger kanskje i berggrunnen under havbunnen. NGU skal nå undersøke om flere områder like utenfor Midt-Norge er egnet som lager for CO2.
Klikk her for stor figur

Tre områder utenfor Midt-Norge skal undersøkes av med tanke på potensiell lagring av CO2 i berggrunnen under havbunnen. Dette gjelder:

EU-støttet prosjekt
Områdene som skal kartlegges av NGU utgjør den norske delen av et større EU-finansiert prosjekt, CO2STORE. Samarbeidspartnere er Statoil, Industrikraft Midt-Norge og Sintef. Prosjektet i Midt-Norge har forbindelse med planene om å bygge et gasskraftverk ved Skogn i Levanger kommune.

Kapasitet på flere hundre milliarder tonn
Visjonen om gasskraftverk uten CO2-utslipp til atmosfæren forutsetter at det finnes steder der CO2 kan lagres  i undergrunnen. Europas samlede lagringskapasitet anslås å være på flere hundre milliarder tonn. En stor del av denne kapasiteten finnes under havbunnen på norsk sokkel, både i reservoarer med saltholdig grunnvann og i tomme olje- og gassfelt.

En sti til bærekraftig energiforsyning?
For å lagre CO2 må den skilles ut fra avgassene fra et kraftverk, smelteverk eller lignende. Deretter må gassen komprimeres og transporteres til lagringsstedet, der den pumpes ned i berggrunnen. Dette må ligge minst 800 meter under havoverflaten for at CO2 skal holde seg tilnærmet flytende og oppta minst mulig plass. Gassen pumpes der inn i porøse bergarter, for eksempel porøs sandstein. Over denne bergarten må det ligge et dekke av tette bergarter - for eksempel leirskifer - som fungerer som et tak for deponiet, og hindrer gassen å sive opp til overflaten.

Klikk her for stort kart

Kontaktperson ved NGU:
Reidulv Bøe, tlf: 73 90 42 74

Les mer: CO2STORE prosjektsider
Les mer: Hvor kan CO2 deponeres i Norge?
Les mer: CO2-lagring ved Sleipner-feltet i Nordsjøen
Les mer: GESTCO - Geological storage of CO2
Les mer: CO2net
Les mer: IEA greenhouse gas programme
Les mer: IEA: Dealing with climate change