March 18th 2010

Kan MS skyldes radon?

En norsk undersøkelse viser at sykdommen Multippel sklerose (MS) er mest utbredt i kommuner hvor det er mye radon. Nå vil forskerne undersøke saken nærmere.
Professor Bjørn Bølviken
 

Utbredelsen av MS i Sør-Norge har et geografisk fordelingsmønster som stort sett sammenfaller med forekomstene av radon i luft innendørs. Så langt kjenner ingen årsaken til sykdommen MS, men undersøkelsen gir grunnlag for en hypotese om sammenhengen mellom MS og radoneksponering. Undersøkelsen er publisert i det medisinske tidsskriftet Neuroepidemiology.

Professor Bjørn Bølviken, som nå er pensjonert avdelingsdirektør ved NGU, har ledet arbeidet med undersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med spesialister tilknyttet Statens Strålevern og Ullevål sykehus.Bølviken har viet mange år til forskning på sammenhenger mellom geologi og helse. 

Elisabeth Gulowsen Celius, som er nevrolog og avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus var i utgangspunktet skeptisk til Bølvikens radon-teori, men sa likevel ja til å delta i beabeidingen av dataene. - Jeg hadde ikke ventet å finne noen sammenheng mellom de to fenomenene, sier hun til avisa Dagens Medisin.

Likevel viser altså resultatene at hyppigheten av MS i de fleste deler av Sør-Norge samsvarer med de områdene som har mest radon i inneluften. Det viser seg også at MS er sjeldnere i områder med stort naturlig nedfall av magnesium - noe som er et mål på mengden av såkalte sjøsalter. Slike sjøsalter kan fortrenge elementer i jordsmonnet som er opphav til radon, og på den måten redusere radoninnholdet i luft. - Dette er funn som støtter hypotesen om at radon kan være en risikofaktor for MS, konkluderer Celius til Dagens Medisin.

Disse kartene viser forekomst av MS (til venstre) og forekomst av radon i inneluft (til høyre). Kartene viser at den geografiske spredningen samsvarer godt mellom forekomstene.
 

Den norske studien tar utgangspunkt i sykdomsdata over en 26 år lang periode fra 1951 til 1977. Forskerne som står bak arbeidet understreker at resultatene foreløpig må tolkes med forsiktighet. Derfor ønsker de ikke å fremstille resultatene som en sannhet, men de fremlegger en hypotese om at innhold av radon i inneluft er en risikofaktor for MS.

Forskere over hele verden har lett etter en miljøfaktor som utløser MS hos genetisk disponerte mennesker i mange år. En lang rekke kjemiske stoffer er testet, uten at det er funnet noen sammenheng. Radon har tidligere ikke vært i søkelyset, men nå kan det ligge an til mer forskning basert de norske resultatene.

Les mer om radon (Statens Strålevern)

Her kan du få tilgang på flere artikler om sammenhengen mellom radioaktiv stråling og helse.