March 18th 2010

MAREANO - en satsing på fremtiden

Havbunnen, fra sokkelen til kysten, er langt på vei et mørklagt kontinent. Hittil har Norge satset lite på å skaffe fram en grunnleggende oversikt som vi tar som en selvfølge på land.

Hvordan ser landskapet ut? Hva består havbunnen av? Hvor havner forurensningene til slutt? Hvor ligger korallrevene?

Vi kan i dag bare gi vage svar på slike spørsmål, fordi norske kyst- og havområder er dårligst kartlagt i Europa. Det er et paradoks at man i dag kan laste ned data over Internett om landskapet på planeten Mars, som er mer enn 100 ganger mer detaljert enn det som finnes offentlig tilgjengelig om f.eks. de store korallrevene på Sularyggen utenfor Trøndelag.

I et 10-20 års perspektiv vil det i Norge være behov for å kunne ta ut potensialet for økt verdiskaping langs norskekysten og i de tilhørende havområdene. Norge er i dag ikke kunnskapsmessig rustet til å møte denne utfordringen. Hvis vi ikke tar et krafttak for å bøte på denne kunnskapsmangelen nå, kan vi med stor sikkerhet si at framtidige beslutninger kommer til å bli fattet på et mangelfullt grunnlag. Vi trenger derfor en nasjonal satsing på kartlegging av områdene fra fjordene til grensen for Norges økonomiske sone.

Havforskningsinstituttet (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk Sjøkartverket (SKSK) vil - i samarbeid med andre offentlige institusjoner og potensielle brukere - gjøre noe med dette. En helhetlig forvaltning av Norges kyst- og havområder må være basert på reell kunnskap. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO), og å systematisere og øke den grunnleggende kunnskapen om havbunnen og det marine miljø.

MAREANO-prosjektet er tenkt gjennomført ved å samle inn data knyttet til fire hovedtema. Disse er:

  • basiskartlegging av dybdeforhold
  • bunntyper, geologiske ressurser og grunnforhold
  • basiskartlegging av forurensning
  • naturtyper, biologisk mangfold og marine ressurser

Les mer om MAREANO på prosjektets egne nettsider.