May 30th 2008

Gea Norvegica Geopark åpnes i juni

16. juni åpner Skandinavias første geopark. Gea Norvegica Geopark omfatter et område på 3.000 kvadratkilometer i åtte kommuner i Vestfold og Telemark fylker.

MølenBildet viser israndmorenen i Mølen i Vestfold. Raet hviler på svart lava, eller basalt, fra sen karbon. Foto: Øystein Nordgulen

Området har et unikt geologisk mangfold. De geologiske forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur i hele området.

Geologiens rolle

Hensikten med geoparken er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturarven ved å gjøre lokalbefolkning, utdanningsinstitusjoner og turister bevisst på geologiens rolle i samfunnet. Parken skal også bidra til å gjøre området til et attraktivt turistmål.

Etter en omfattende søknadsprosess fikk Gea Norvegica Geopark status som en europeisk geopark i 2006. Parken inngår dermed i UNESCOs "Global network of geoparks", som omfatter 56 geoparker fra 17 land rundt i hele verden.

Ny kartlegging

Arbeidet med geoparken er gjort i regi av regionsamarbeidet mellom Telemark, Buskerud og Vestfold ved regiongeolog Sven Dahlgren. NGU har bidratt med ny kartlegging av berggrunnen i deler av området. NGUs berggrunnsgeologer har kartlagt berggrunnen rundt Bamble og Kragerø. Områder i Larvik kommune er også kartlagt, dels i forbindelse med geoparken, dels i forbindelse med undersøkelser av larvikittforekomster.

Med utgangspunkt i denne kartleggingen og data fra andre hold, har NGU satt sammen et nytt regionalt berggrunnskart i målestokk 1:100.000 for hele geoparkområdet. Et løsmassekart i samme målestokk vil også være klart til åpningen.

Norsk geologi

Kartene er viktige bidrag til arbeidet med å formidle historien om hvordan denne unike geologien ble til.

Under åpningen den 16. juni vil avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU holde et kort innlegg der geoparken plasseres i en norsk geologisk sammenheng.