February 6th 2009

Mineralloven kan komme i vår

Regjeringen legger etter alt å dømme fram forslaget til ny minerallov om kort tid. – Forhåpentlig rekker Stortinget å behandle loven i løpet av vårsesjonen, sier leder i næringskomiteen Ola Borten Moe (Sp).

NGU-dagenLeder i Stortingets næringskomite, Ola Borten Moe (Sp), i samtale med NGUs administrerende direktør Morten Smelror under NGU-dagen.

Diskusjonene rundt den nye mineralloven har pågått i over 20 år. Oppryddingen i gammelt regelverk er nødvendig for å avklare ansvarsforhold og å etablere forutsigbare rammevilkår for næringsinteressene.

Økt mineralaktivitet

- Mineralloven blir en helt sentral del av vår framtidige næringspolitikk. Målet er at vi kan behandle den i Stortinget løpet av vårsesjonen, sa Ola Borten Moe på NGU-dagen i Trondheim i februar.

Regjeringen ønsker at loven skal bidra til økt mineralaktivitet i nordområdene og har lenge arbeidet med et rammeverk som både ivaretar næringsinteressene og de samiske interessene. Men Sametinget har ikke godkjent utkastene til minerallov.

Alle samiskeområder

– Vårt viktigste krav er at Sametinget skal godkjenne all mineralleting i alle samiske områder, ikke bare i Finnmark, har sametingspresident Egil Olli (Ap) uttalt.

Sametinget har også fastholdt kravet om å få vederlag for all mineralutvinning i samiske områder, og at den nye mineralloven skal ta hensyn til samiske interesser i alle samiske områder.

På høy tid

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæther i Norsk Bergindustri sa på NGU-dagen i februar at det er fullt mulig å drive bergindustri side om side med tradisjonell samisk virksomhet.

Hun mener det nå er på høy tid at det kommer en minerallov i Norge, slik at rammebetingelsene for drift og uttak av mineralske råstoffer kan bli avklarte.