November 23rd 2009

De vanligste mineralene på jorda

Hvilke er de vanligste mineralene på jorda, og hvilke er de vanligste på Gjøvik og i Drammensområdet?

Jorda består av en tynn jordskorpe (typisk ca. 35 km tykk under kontinentene), med en underliggende mantel.  Skorpa og mantelen består av svært forskjellige mineraler.

De øverste delene av kontinentalskorpa består av mineraler som kvarts, feltspat, glimmer og amfibol, mens de nedre delene består av mineraler som feltspat, amfibol og pyroksen.

Mantelen består i stor grad av mineralene pyroksen og olivin, som til sammen utgjør bergarten peridotitt.  Mantelen er jo mye tykkere enn jordskorpa, ca. 2900 km eller drøyt 80% av jordas volum.  Så hvis man ser jorda under ett er nok pyroksen og olivin de vanligste, selv om vi ikke ser så mye til dem i det daglige.

Hovedbergarten i Drammensområdet er den såkalte Drammensgranitten, som hovedsakelig består av kvarts og feltspat.  Under byen Gjøvik ligger det en granittisk gneis, som også består av mineralene kvarts og feltspat.  I tillegg fins det en del skifre i Gjøviksområdet som er rike på glimmer.  Glimmer er tynne, flak-aktige mineraler, noe som gjør av skifer lett kan splittes til tynne heller til bruk som takstein etc.