Seismiske og elektriske målinger på Jomfruland, Kragerø kommune, Telemark

NGU-RAPPORT
|
92.216
|
Forfattere
Mauring, Eirik
Tønnesen, Jan F.
|
Utgivelsesår
1992
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1992
ISSN
0800-3416
Summary
Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder på Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene på øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, og fjelltopografien er svært kupert. Over forsenkninger i fjelltopografien der dyp til fjell er størst, er det indikert en reflektor som ligger drapert over forsenkningene. Denne ligger på ca. 45 m dyp og kan representere overflaten av marine avsetninger, trolig avsatt før breframstøtene i Yngre Dryas. En reflektor på 20-30 m dyp kan muligens repre- sentere en erosjonsgrense dannet ved breframstøt. Avsetninger over denne er trolig dominert av framskjøvet marint/glasimarint materiale (moreneleire). Langs pol-dipol-profiler på tvers av øya er det registrert 3 høymotstands- strukturer. Mellom og over disse opptrer materiale med lav motstand. Struk- turer med høy motstand indikerer relativt grovt materiale, trolig avsatt ved breframstøt eller opphold i brefrontens tilbaketrekning. Lave motstands- verdier kan representere både framskjøvet moreneleire og stedegne marine sedi- menter. De øverste 1-3 m er dominert av strandvasket materiale, vesentlig sand
Kommune
KRAGERØ
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket