May 26th 2017

Flyr lavt over Telemark og Sørlandet


Det aktuelle måleområdet i Telemark og Agderfylkene. De hvite områdene A og C-H skal flys i år. De skraverte områdene ble flydd i fjor (B, I, J, K og deler av A og H).
Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i disse dager flymålinger over Telemark og Sørlandet. Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal.

Det er først og fremst planlegging av tunneler på den nye motorveistrekningen som krever slike data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere berggrunnen og avdekke eventuelle farer for forvitring og kollaps.

I tillegg sørger flymålingene for å gi et bilde av eventuell uranholdig berggrunn. Når slike bergarter blir drevet ut under tunnelbygging, skal de behandles som spesialavfall. Samtidig utvikler bergartene varme og kan under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi dypt nede i jordskorpen. Målingene skal i tillegg bidra til aktsomhetskart for radonfare.

Tillatelse fra Luftfartstilsynet

For å få best mulig resultater, blir målingene utført fra lav høyde. NGU har fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters høyde i ubebygde og grisgrendte strøk, og i 100 meters høyde i tettbebygde strøk.  Det er det canadiske firmaet Novatem som gjennomfører flyvningene på vegne av NGU, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde måleflyet.

Flyet har base på Kjevik lufthavn i Kristiansand, og krysser fram og tilbake langs øst-vest-gående profiler med 250 meters avstand og nord-sør gående krysslinjer med 2.5 km avstand. Det betyr at flyene flyr i en høyde og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området.

Målingene gjøres i et bredt belte på begge sider av den planlagte veitraséen og strekker seg derfor et stykke ut i havet og flere titalls kilometer inn i landet. Flyvningene vil pågå utover forsommeren.

Viktig kunnskap

Det er det statlige selskapet Nye Veier AS som gjennomfører byggingen av ny E18 og E39 på Sørlandet, og som finansierer det meste av flymålingene fra NGU.

Målingene vil gi viktig kunnskap om eventuelle problemsoner i berggrunnen og forebygge kostnadsoverskridelser og ulykker i forbindelse med bygging av tunneler. Dataene vil samtidig bli en del av «Crustal Onshore Offshore Project» (COOP). Dette er et omfattende prosjekt, som er finansiert av NGU, Oljedirektoratet og 19 energiselskap.

Det er et fly av denne typen, med den karakteristiske halen, som nå kretser over by og land.