April 16th 2010

NGU inn i Direktoratsgruppa

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) er nå tatt opp som medlemmer av Direktoratsgruppa for implementering av Vanndirektivet. Der vil de jobbe med sine spesialfelt; grunnvann og avrenning fra gruvedrift.

Bjørn FrengstadGLAD: Lagleder Grunnvann og grunnvarme, Bjørn Frengstad.Direktoratsgruppa for implementering av Vanndirektivet har nå vedtatt å åpne for to nye medlemmer. NGU og Dirmin er begge blitt invitert inn i gruppa som legger føringer for forvaltningen av de norske vannressursene.

Gruppas fremste oppgave er å implementere EUs vanndirektiv i norsk lovverk og praksis. Direktivet regnes som et av de viktigste miljødirektivene innen EU. Det setter en høy standard for miljøtilstanden både i vassdrag, kystvann og grunnvann; der tilnærmet naturtilstand er målsetningen.

Direktivet skal også sikre en helhetlig forvalting av vannressursene og setter krav om konkrete og målbare miljømål.

Europa fører av

- Tradisjonelt sett har vi hatt lite fokus på grunnvann i Norge. NGU er tillagt et spesielt ansvar for dette fagfeltet, og det er naturlig at vi tar med oss kompetansen og fokuset på grunnvann inn i Direktoratsgruppa, sier Bjørn Frengstad. Han er lagleder for Grunnvann og grunnvarme ved NGU og glad for at NGU nå har fått sete i denne gruppa.

- Vi har i flere år vært involvert i arbeidsgruppene under Direktoratsgruppa. At vi nå også får sete i selve gruppa, vil gi oss mulighet til å øke fokuset på det vi fra vårt ståsted, ser som viktige satsingsfelt for framtida, sier han.

NGU har ansvar for å samle inn data om grunnvannsundersøkelser og borede grunnvannsbrønner. Etaten driver også nettstedet grunnvann.no. Dette er en informasjonsportal på internett som samler informasjon om grunnvann i Norge.Vannets kretsløpKRETSLØPET: Figuren illustrerer hvordan vannet sirkulerer i kretsløpet. Klikk på bildet for mer informasjon.

Potensiell ressurs

Frengstad tror behovet for grunnvann som ressurs vil øke i framtida.
- Grunnvann vil trolig bli tatt i bruk både som reservevannkilde og som energimedium for oppvarming / avkjøling av større bygninger. Før det kan skje, er det viktig med mer kartlegging og økt bevisstgjøring om grunnvann.

Ifølge Frengstad vet vi i Norge egentlig svært lite om miljøtilstanden for grunnvannet.

- Vi mener det er behov for å samle inn data både om tilgjengelig mengde og kvalitet. Kartlegging av tilstanden er viktig for å etablere en standard for videre overvåkning, sier han.

Ansvar for miljøtrussel

Atle DagestadREPRESENTERER: Atle Dagestad blir NGUs faste representant i gruppa.Dirmin er tatt opp i gruppa på et litt annet grunnlag. Etaten har ansvar for gamle gruver i Norge og representerer dermed en kilde for forurensning av norske vassdrag. Avrenning fra gamle gruver er flere steder en miljøtrussel. De nedlagte gruvene på Løkken i Sør-Trøndelag er ett eksempel. Der ligger enorme mengder gammelt gruveavfall lagret i terrenget. Det gir avrenning av tungmetaller til vann og elver, og miljøtilstanden er under konstant overvåking.

Dirmins rolle i Direktoratsgruppa, vil være å sørge for at direktivet blir implementert også på dette fagområdet.

Begge etatene trer inn i gruppa når den avholder sitt neste møte, 20. – 21. april i Trondheim. Atle Dagestad blir NGUs faste representant.

Vil du vite mer om Direktoratsgruppa og dens arbeid? Se www.vannportalen.no.