May 26th 2010

Hele Hedmark kartlagt

Hedmark er samlet til ett fylke. Et team av geologer og GIS-operatører har de siste årene samarbeidet tett for å lage et nytt og forbedret kart over kvartærgeologien i hele fylket.

Hedmark kartlagtSAMLET: En del av NGUs team bak fylkeskartet for Hedmark. Bak fra venstre Harald Sveian, Bjørn Bergstrøm og Bjørn Ivar Rindstad. På kne sitter Knut Riiber og Alf Einar Pedersen. Lars Olsen og Egil Kvam var ikke til stede.

- Det er godt å få ferdig Hedmark. Dette er landets tredje største fylke og omfattes av hele 66 kartblad i 1:50.000-serien, forteller nestorene i løsmassekartlegging ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), geologene Bjørn Bergstrøm, Lars Olsen og Harald Sveian.

Arealforvaltning

Av de til sammen 66 kartbladene i Hedmark, er 21 kart blitt publisert tidligere. Nå er de 45 andre blitt kartlagt med en kvalitet og detaljering som er tilpasset fylkeskartets målestokk i målestokk 1:250.000.

- For Hedmark fylkeskommune er et slikt oversiktskart viktig for arealforvaltningen.
Fylkeskartet gir en god oversikt over utbredelsen av løsmassene og måten de er dannet på, forteller Sveian og Bergstrøm.

Det er store variasjoner i de geologiske forholdene i Hedmark. Mye av løsmassene, som sand, grus og leire, er dannet av isbreene under og etter den siste istid. Karakteristiske avsetninger og former gir gode opplysninger om den geologiske historien, særlig under smeltningen av isdekket som pågikk fram til cirka 10.000 år før nåtid.

Undervisning

Slike oversiktskart er også verdifulle i undervisning og forskning. Faglig sett har vi kommet et lite skritt videre i oppfattelsen av de store bredemte sjøene i fylket, men det gjenstår ennå mange ubesvarte spørsmål, både om sjøene, isens maksimale tykkelse, og om forholdene rundt det skandinaviske isskillet. Bevarte avsetninger fra eldre istider kompliserer det geologiske bildet, sier geologene.

Arbeidet med de nye kartbladene startet i 2004, og har i stor grad bestått av flybildetolkning, feltsjekk og registreringer langs alle tilgjengelige veger i fylket. Sammentegning, korrigering og digitalisering av alle manuskartene har vært en omfattende del av arbeidet.

Trykkes senere

Resultatet er et digitalt kart av kvartærgeologien i hele fylket, en såkalt "best of"-versjon. Fylkeskartet er lagret i NGUs kartdatabase og kan skrives ut til alle som trenger det "på papir". I løpet av høsten blir kartet også tilgjengelig via NGUs karttjenester på ngu.no.

Bjørn Bergstrøm og Harald Sveian understreker samtidig at det gjenstår et bra stykke arbeid med redigering og tilpassing til eldre trykte kart før hele fylkeskartet kan trykkes i M 1:250 000. Når det skjer, vil dette kartet helt og fullt erstatte det tidligere forenklete fylkeskartet, som ble utgitt i 1982 av Geografisk Institutt i Oslo.