October 5th 2010

Svært tilfreds med statsbudsjettet

Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 gir NGU 25 millioner kroner mer å rutte med. Ekstramidlene er øremerket en omfattende satsing på geofysisk kartlegging i nordområdene. For øvrig innebærer budsjettforslaget status quo for NGU.

BiddjovaggeMALMLETING: Dagbruddet i Bidjovagge gull- og kobbergruve i 1990. I dag leter det svenske selskapet Alcaston Exploration AB etter mer malm i gruveområdet. Samtidig skal kartleggingen i nordområdene styrkes. Foto: Jan Sverre Sandstad/NGU Pris- og lønnsøkningen er kompensert, og havbunnskartleggingen i det omfattende Mareano-programmet blir videreført på årets nivå. Skredfarekartleggingen fortsetter som før, på oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram tirsdag 5. oktober, framgår det at NGUs totale ramme for 2011 ligger på 220,7 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 151,3 millioner, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 69,4 millioner kroner.

Glad for flykartlegging

- Vi er svært fornøyde med statsbudsjettet for vår del, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Han er spesielt glad for at regjeringen i år har funnet midler til å igangsette geofysisk kartlegging fra fly og helikopter i Nord-Norge. Regjeringen varslet allerede en slik aktivitet gjennom meldingen "Nye byggesteiner i nord". Her var ett av målene er å utvikle den mineralbaserte næringsvirksomheten de neste 10-15 årene.

- Nå har vi fått på plass 25 millioner kroner per år til dette arbeidet fram til 2015. Satsingen er viktig og svært gledelig. Samlet sett gir dette budsjettet oss muskler til å gjennomføre våre kartleggings-, forsknings- og forvaltningsoppgaver på en effektiv og fornuftig måte, sier Morten Smelror.

Mer på havbunnen

I statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre satsingen på det tverrfaglige Mareano-programmet i nordområdene: Den omfattende kartleggingen av havbunnen i nord er tilgodesett med 52,4 millioner kroner. Vel 14 av disse millionene tilfaller NGU. 

Regjeringen styrker samtidig Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) med ti millioner kroner for å hjelpe kommunene med skredforebygging. Den økte tildelingen skal blant annet bidra til å opprettholde driften av overvåkings- og varslingssystemene som er satt i gang i de skredfarlige fjellpartiene Åknes, Heggursaksla og Mannen i Møre og Romsdal, samt Nordnes i Troms.

I tillegg skal NVE styrke utviklingen av en ny operativ overvåkings- og varslingstjeneste for snø- og løsmasseskred.

Mer til forskning

Totalt foreslår regjeringen å bevilge nær 23 milliarder kroner til forskning og utvikling over statsbudsjettet i 2011. Dette er en økning på 547 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett i 2010.

Regjeringen ønsker også å styrke næringsrettet forskning ved å øke bevilgningene til både Norges forskningsråd og FoU-kontrakter. Økningene er på henholdsvis 30 millioner og 20 millioner kroner.

- Investeringer i forsking og utvikling er avgjørende for å sikre norske virksomheters fremtidige konkurranseevne, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Forslaget til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget senere i høst.