December 6th 2010

Skipspropeller virvler opp havneforurensning

Skipstrafikken virvler opp forurensende sedimenter fra sjøbunnen i havneområdene i Oslo. - Propellturbulens fra de store fergene som legger til ved Vippetangen og Akershus-kaiene graver fram gamle synder fra bunnen, viser kartlegging fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Oslo havnHAVNA: Kartet viser at sjøbunnen utenfor ferge- og cruiseskipterminalene på Vippetangen og ved Akershuskaiene er sterkt påvirket av propellturbulens. Dataene tyder på at deler av sjøbunnen utover i havnebassenget også er påvirket av skipstrafikken. Illustrasjon: NGUMiljøsituasjon i Oslo havn har forbedret seg i løpet av de siste tiårene. Årsaken er blant annet sterkt minkende utslipp fra industri og annen forurensende virksomhet på land.

- Siden 1970-tallet har naturlig sedimentasjon av masser med et lavere innhold av forurensing dekket til sterkt forurenset sjøbunn fra perioden 1940-1970 i havnebassenget, forteller forsker Aivo Lepland ved NGU.

I tillegg har det nylig avsluttede miljøprosjektet Ren Oslofjord fjernet forurensede sedimenter på grunnere vann enn 15 meter ved mudring i Pipervika, Bjørvika og småbåthavnene. Sjøbunnen på dyp mellom 15 og 20 meter er blitt tildekket med ren sand og leire.

Virvler opp forurensning

- Disse positive miljøeffektene kan minke som følge av at skipstrafikk skaper erosjon på sjøbunnen og virvler opp sterkt forurensede gamle sedimenter, sier Aivo Lepland.

Han legger til at resultater av sonarkartlegging og data fra sedimentkjerner, som NGU har samlet inn, tydelig viser dette. Skipstrafikken påvirker sjøbunnen og virvler opp sedimenter og forurensninger i store deler av havneområdet ned til minst 23 meters vanndyp.

Mulig behov for tiltak

Sonarbilder, sedimentdata og dateringsresultater bekrefter at propellstrømmene fra ferger og cruiseskip som legger til ved Vippetangen og Akershus-kaiene vasker vekk de finkornete sedimentene og blottlegger underliggende, eldre, sterkt forurensede sedimentlag.

Det er mulig at oppvirvlede sedimenter er en av de viktigste forurensningskildene i Oslo havn i dag. 

Lepland mener at effektene av propellturbulens på miljøtilstanden i Oslo havn nå må vurderes nærmere. - Dersom effektene er omfattende bør det planlegges tiltak. Man kan vurdere å legge et lag med rene masser på bunnen i traseene hvor de store båtene går, slik at den forurensede bunnen ikke blir utsatt for forstyrrelser, sier forsker Aivo Lepland.

Referanse: Marine Pollution Bulletin (Lepland et al. 2010, Sedimentation and chronology of heavy metal pollution in Oslo harbor, Norway).