February 18th 2011

Hva er forskjellen på et berggrunnskart og et kvartærkart?

Hva er forskjellen på et berggrunnskart og et kvartærgeologisk kart? Og er det noen forskjell på et kvartærgeologisk kart og et løsmassekart og i så fall hva er de vesentlige?

Hovedforskjellen er at berggrunnskart kun viser bergarter (minst 400 -500 millioner år), mens kvartærgeologiske kart kun viser langt yngre løsmasseavsetninger og istidsspor og landskapsformer i løsmasser. Dette fordi vi i Norge har en klar to-deling  mellom fast fjell og løsmasser. Enkelt sagt er bergartene ca 50.000 ganger eldre enn løsmassene.

Løsmassene som dekker berggrunnen i Norge stammer stort sett fra siste istid og tiden etter (mindre enn 100.000 år, særlig fra avsmeltingsperioden for 10 -12.000 år siden). Kvartærgeologiske kart viser vha farger ulike løsmassetyper (inndelt etter dannelsesmåte), og har i tillegg en mengde symboler for istidsspor, overflateformer og punktopplysninger om mektighet /lagfølge, etc.

Et Løsmassekart viser løsmassetypene etter samme prinsipp som kvartærgeologisk kart, men har ingen symboler. Det er mao. mindre informasjon i et løsmassekart enn et kvartærgeologisk kart.