July 1st 2011

Nye kart for bedre oljeleting

NGU har publisert to nye geofysiske kart over Norge og tilgrensede områder. Kartene gir informasjon om de dypere delene av landet og kontinentalsokkelen, og brukes aktivt av blant annet oljeindustrien.

GeofysikkMAGNETISME: Utsnitt av NGUs nye magnetiske kart. - Denne kunnskapen er viktig for å kunne definere de mest lovende områdene for eventuelle funn av olje og gass, og for å oppnå målet om å skape størst mulige verdier fra petroleumsvirksomheten, sier forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han er ansvarlig for de nye kartene som ble trykket senhøstes i fjor, men både datainnsamlingen og forskningen er utført i nært samarbeid med industripartnere, andre institusjoner og universiteter.

Tyngde og magnetisme

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er ansvarlig for de nasjonale databasene for både gravimetri, altså tyngdekraft, og jordens magnetfelt, såkalt magnetometri. 

- Slike geofysiske data brukes aktivt for å øke kunnskapene om strukturer og utvikling av blant annet kontinentalsokkelen. Oljeindustrien har behov for å forstå fundamentale prosesser som havbunnspredning og platetektonikk, landheving, bassengdannelse, vulkanisme og temperaturutvikling gjennom GeofysikkTYNGDE: Utsnitt av NGUs nye gravimetriske kart.geologisk tid, opplyser Odleiv Olesen.

Regionale strukturer i både prekambrisk grunnfjell, innen den kaledonske fjellkjeden, på kontinentalsokkelen og under dyphavet, er reflektert i kartene.

Målinger fra fly

Datasettene som nå foreligger har resultert i et magnetisk og et gravimetrisk kart, begge produsert i målestokk 1:3 millioner. Det magnetiske kartet er hovedsaklig satt sammen av flymagnetiske data, i tillegg til noen sjømålinger. Flyhøyde, profilretning og profilavstand i de flymagnetiske målingene varierer mye. Avstanden mellom de målte profilene er minst over fastlands-Norge, fra 500 meter til 2,5 kilometer, og størst over kontinentalsokkelen, fra tre til seks kilometer.

Data til tyngdekartet er samlet inn av NGU, Statens kartverk, Oljedirektoratet og andre norske og utenlandske forskningsinstitusjoner. Kartet viser avvik fra normal tyngde og avspeiler dermed bergarter med forskjellig tetthet i undergrunnen.

Det gir også viktige bidrag i forståelsen av hvordan fjellene i Norge er dannet.

Kartene kan bestilles fra NGUs distribusjon

Sammenstilling og tolkning av kartene er beskrevet i The Proceedings of the 7th Petroleum Geology Conference (side 559-586 og 859-897), som utgis som to bøker.