May 19th 2011

Oppdaterte kart med økt kunnskap

Maringeologene ved NGU har tolket nye data fra Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og Lopphavet. Dette gir økt kunnskap om dannelsen av havbunnen.

Kartet som viser dannelsen av avsetningene på havbunnen er tilgjengelig på www.mareano.no.

Viktig kunnskap

Sedimentenes sammensetning, hvilke former de har og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har dannet havbunnen slik den framstår i dag. Dette er prosesser som har pågått i tusenvis av år, helt siden slutten av siste istid.

- Kunnskap om hvordan havbunnen er dannet er viktig for å kunne forstå dyreliv og naturtyper på havbunnen i dag, sier Reidulv Bøe, leder for maringeologene ved NGU. - Morenerygger dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og stein, og har et helt spesielt dyreliv. Det samme gjelder druknede strandvoller dannet på et tidspunkt da havnivået stod lavere enn nå.

Har betydning for livet på bunnen

- På kontinentalskråningen finner vi dype kanaler dannet av bunnstrømmer på slutten av siste istid. Avsetningsmiljøet har forandret seg siden den gang, så nå finner vi sterke bunnstrømmer andre steder. Dette har stor betydning for hvor vi finner forskjellige bunnlevende organismer. På skråningen finner vi også enorme skredgroper, høye skredkanter og store skredblokker. Forståelse av hvor disse skredene opptrer, når de gikk og hva som har utløst dem har betydning blant annet for hvor vi finner korallrev, forklarer Bøe.

Sedimentkartet på www.mareano.no er oppdatert med nye tolkninger fra området som kalles Troms III. Dette inkluderer sørlige del av Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og Lopphavet.

Samtidig som det er gjennomført nye tolkninger, er det også gjort oppgradering av tolkningene i store deler av området kartlagt de siste fem årene, som talt er på 61000 kvadratkilometer.

Det er innført fire nye jordartsklasser i det oppdaterte kartet

Eksempel på skredmateriale og hemipelagiske avsetninger fra ca. 2200 m vanndyp i Troms II. Bildet til venstre viser blokker med skredmateriale, mens bildet til høyre viser hemipelagiske finkornete sedimenter.