October 14th 2011

Fortsetter satsingen på MINN og Mareano

Stoltenberg-regjeringen viderefører ekstrasatsingen på kartlegging av mineral-ressursene i Nord-Norge i sitt forslag til statsbudsjett for 2012. Samtidig øker bevilgningene til havbunns-kartleggingen i det omfattende Mareano-programmet.

Trond GiskeFORTSETTER: Statsråd Trond Giske viderefører satsingen på Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og bevilger 25 millioner kroner også for 2012. Her sammen med NGUs toppsjef Morten Smelror.I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag 6. oktober, framgår det at NGUs totale ramme for 2012 ligger på 240,5 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 169 millioner, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 71,5 millioner kroner.

- Vi er svært tilfredse med at regjeringen fortsetter satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og at de styrker det tverrfaglige Mareano-programmet. For øvrig innebærer budsjettet for vår del at vi kan holde stø kurs fremover, sier administrerende direktør Morten Smelror i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Samling av kunnskap

Mareano er et program for kartlegging og studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø i et tverrfaglig samarbeid mellom NGU, Statens kartverk Sjø og Havforskningsinstituttet. Arbeidet pågår i norske kyst- og havområder fra Lofoten til grensen mot Russland.

- Havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland skal kartlegges. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 36 millioner kroner i 2012 til dette, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

En tredjedel av disse midlene overføres til NGU. Dette kommer i tillegg til den ordinære Mareano-bevilgningen til NGU på 14,47 mill, slik at NGU vil ha en samlet bevilgning i 2012 på 26,47 mill kroner. 

Mineralressurser i nord

NGUs fireårige MINN-program, som startet opp i 2011 med geofysiske målinger fra fly og helikopter i Nordland, Troms og Finnmark, videreføres i 2012 med en bevilgning på 25 millioner kroner som i 2011.

Programmet har som formål å fremskaffe nye geofysiske, geokjemiske og geologiske data, slik at nasjonale og internasjonale bergverksbedrifter og leteselskaper kan vurdere om det er grunnlag for nærmere undersøkelser og eventuelt utvinning.

NGUs skredfarekartleggingen fortsetter som før på oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), i en ramme på omkring 19 millioner kroner.

Kraft til gjennomføring

- Vi er godt fornøyde med forslaget til statsbudsjett. Samlet sett gir dette budsjettet oss kraft til å gjennomføre våre kartleggings-, forsknings- og forvaltningsoppgaver på en effektiv og fornuftig måte, sier Morten Smelror.

Forslaget til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget senere i høst.